La Generalitat convoca les beques d’estudis per al curs 2019/2020

Les sol·licituds podran presentar-se fins al dia 14 de febrer exclusivament per via telemàtica.

PublicitatAVL

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha publicat la convocatòria de beques per a la realització d’estudis durant el curs acadèmic 2019-2020 en les universitats valencianes, curs en el qual mantindrà els quatre milions de pressupost per a l’exempció de les taxes, la mateixa quantia que el passat curs.

Segons ha informat la Generalitat en un comunicat, d’esta manera, la Conselleria manté el pressupost dedicat a estes ajudes, “tenint en compte a més la reducció de taxes que realitza el Consell durant els últims anys i que redueix un 15 per cent el preu del crèdit en primera matrícula d’ensenyaments de grau i màster”.

PublicitatRovira  

Les sol·licituds podran presentar-se fins al dia 14 de febrer exclusivament per via telemàtica. No obstant això, se’n va a realitzar una ampliació de termini que es publicarà esta setmana i que estableix el 9 de març com data límit de presentació, segons la informació publicada este dilluns en el DOGV.

Una vegada emplenada la sol·licitud, serà firmada per la persona interessada emprant els sistemes de firma electrònica acceptats per la seu electrònica i serà enviada mitjançant el procediment telemàtic establit. Es considerarà presentada amb caràcter general i el resguard de la sol·licitud acreditarà, en cas que resulte necessari, la presentació de la seua sol·licitud en el termini i forma establits.

Poden demanar estes ajudes els alumnes matriculats, durant el curs acadèmic 2019-2020, en les universitats públiques valencianes, així com en els seus centres públics adscrits que imparteixen ensenyaments per a l’obtenció de títols oficials de grau i de màster universitari, o que imparteixen complements de formació per a accés o obtenció del títol de màster i crèdits complementaris per a l’obtenció del títol de grau.

L’alumnat matriculat en universitats privades i centres privats adscrits a universitats públiques podrà sol·licitar beca únicament per al Grau en Veterinària.

Els criteris acadèmics i de renda exigibles per a l’obtenció de beca es mantenen com en l’última convocatòria, i el nombre mínim de crèdits matriculats haurà de ser de 60. No obstant això, també podran obtenir beca els estudiants que es matriculen d’un nombre mínim de crèdits comprés entre 30 i 59 crèdits. Este requisit no es tindrà en compte, per una sola vegada, per als estudiants que els reste un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els seus estudis.

CRÈDITS SUPERATS
Pel que fa als crèdits que han de superar-se en l’últim curs per a poder obtenir la beca, en el cas del títol de grau serà del 80% en el cas d’estudis d’Arts i Humanitats, i de Ciències Socials i Jurídiques; del 70% en el cas dels estudis de la branca de coneixement de Ciències de la Salut, i del 60% en el cas de Ciències i Enginyeria i Arquitectura.

Per a l’alumnat matriculat en universitats públiques i els seus centres públics adscrits, la beca consisteix en l’exempció del pagament de les taxes dels crèdits en els quals s’han matriculat, i per a l’alumnat matriculat en universitats privades o en centres privats adscrits en universitats públiques, esta beca consisteix en una ajuda per al pagament de les taxes dels crèdits matriculats.

En els dos casos, la beca només cobreix els crèdits matriculats per l’estudiant en primera i/o segona matrícula, i no formaran part de la beca de matrícula els crèdits que excedisquen del mínim necessari per a obtenir la titulació.

Les beques es concedeixen en règim de concurrència competitiva. Si l’import de les beques proposades supera l’import global màxim previst en esta convocatòria, estes beques s’adjudiquen, en primer lloc, per als crèdits matriculats en primera matrícula i, si hi ha crèdit suficient, es passa a adjudicar les beques per als crèdits matriculats en segona matrícula.

Les beques es concedeixen en orde descendent, fins que s’esgote l’import global màxim, d’acord amb la nota mitjana que ha obtingut l’alumnat en el curs acadèmic anterior o últim realitzat.