La Generalitat obri expedient informatiu a El Corte Inglés per fomentar una visió “estereotipada” de la mare

El cartell principal de la campanya amb motiu del 'Dia de la Mare' diu: "97% entregada, 3% egoisme, 0% queixes".

La direcció general de Comerç i Consum de la Conselleria d’Economia Sostenible ha iniciat aquest dilluns actuacions prèvies a l’obertura d’un expedient sancionador contra El Corte Inglés per la seua campanya publicitària per al ‘Dia de la Mare’, una campanya que creu que pot “fomentar l’estereotip de mare que resigna les dones a complir amb el seu paper de ‘bona mare’ basat en l’entrega, per damunt de la resta d’identitats”.

Així s’arreplega en un escrit, al qual ha tingut accés Europa Press, que requereix a El Corte Inglés perquè aporte informació sobre aquesta campanya, “a l’efecte de valorar la seua possible qualificació com a infracció de les normes de protecció de les persones consumidores”.

El cartell principal de la campanya amb motiu del ‘Dia de la Mare’ diu: “97% entregada, 3% egoisme, 0% queixes”.

Consum ha emprès aquestes accions després de rebre una queixa de la Secretaria Autonòmica d’Inclusió i Igualtat que li sol·licita que analitze, -tant en base de la legislació matèria d’igualtat com de consum-, les possibles conseqüències d’una publicitat que al seu entendre “fomenta l’estereotip de la mare que resigna les dones a complir amb el seu paper de ‘bona mare’ basat en l’entrega per damunt de la resta d’identitats que la conformen”.

Per a aquesta Secretaria, “és necessari trencar els estereotips patriarcals que sotmeten la dona al seu vessant de mare sobre la resta i treballar per a acabar amb la pressió social a la qual les dones, des de xiquetes, senten sobre la maternitat”. En aquest sentit, insisteix: “la maternitat representa una part més de la identitat de les dones a la resta d’identitats de la dona per a materialitzar-se”.

Costa: “Una campanya pròpia del S.XIX

Després de rebre aquest escrit, Comerç requereix a El Corte Inglés perquè aporte informació sobre aquesta campanya, els anuncis de la qual –recorda– han tingut “àmplia repercussió negativa” en diversos sectors de la societat. Per al director general, Natxo Costa, aquesta és una campanya més pròpia del “segle XIX” que del segle XXI, però en tot cas, insta a esperar les al·legacions que presente la companyia.

En el seu requeriment, Comerç basa la seua petició en normatives com la Llei 34/1988, de l’11 de novembre, General de Publicitat, que estableix que és “il·lícita” la publicitat que atempte contra la dignitat de la persona o vulnere els valors i drets reconeguts en la Constitució, especialment als quals es refereixen els articles 14, 18 i 20.

“S’entendran inclosos els anuncis que presenten les dones de forma vexatòria o discriminatòria, bé utilitzant particular i directament el seu cos o parts del mateix com a mer objecte desvinculat del producte que es pretén promocionar, bé la seua imatge associada a comportaments estereotipats que vulneren els fonaments del nostre ordenament coadjuvant a generar la violència al fet que es refereix la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere”.

Així mateix, la Llei 7/2010, de 31 de març, General de la Comunicació Audiovisual, completa aquesta normativa en el seu article 18.1, que disposa: “A més del què es disposa en la Llei 34/1988, d’11 de novembre, General de Publicitat, en relació amb la publicitat il·lícita, està prohibida tota comunicació comercial que vulnere la dignitat humana o fomente la discriminació per raó de sexe, raça o origen ètnic, nacionalitat, religió o creença, discapacitat, edat o orientació sexual. Igualment està prohibida tota publicitat que utilitze la imatge de la dona amb caràcter vexatori o discriminatori”.

Igualment, el seu article 7, referit als drets de les persones de menor edat, disposa que: “Les comunicacions comercials no hauran de produir perjuí moral o físic als menors. En conseqüència tindran les següents limitacions: (…) i) No han d’incitar conductes que afavorisquen la desigualtat entre homes i dones”.

A més, la disposició addicional setena de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, per la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinació de disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats membres relatives a l’exercici de la radiodifusió televisiva, assenyala que “la publicitat o la televenda dirigides a menors haurà de transmetre una imatge igualitària, plural i no estereotipada de dones i homes”.

Així mateix, la Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s’aprova l’Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, disposa en el seu article 65.5 que “constitueixen infraccions en matèria de normalització tècnica, documentació i condicions o tècniques de venda i subministrament de productes i
servicis” com “l’ús de pràctiques comercials deslleials amb les persones consumidores i usuàries i la realització de publicitat il·lícita, infringint el que es disposa per les disposicions aplicables”.

Publicitat