La Guàrdia Civil realitzarà una pròxima subhasta de 407 armes en la Comandància de Castelló

Podrà concórrer qualsevol persona física o jurídica autoritzada per a la tinença, ús o comerç de les armes per la qual pretenga licitar.

Publicitat

Entre els dies 11 al 15 de novembre, tots dos inclosos, romandran exposades al públic en la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló 407 armes (entre llargues i curtes) en horari de 9.00 a 13.00 hores en la qual s’haurà d’efectuar la licitació en sobre tancat.

Les mateixes se subhastaran el pròxim dia 18 de novembre a les 10.00 hores amb l’obertura dels sobres.

PublicitatRovira  

A la subhasta podrà concórrer qualsevol persona física o jurídica autoritzada per a la tinença use o comerç de les armes per les quals es pretén licitar.

La Intervenció d’Armes de la Guàrdia Civil de Castelló facilitarà a tots els interessats, l’imprés necessari, plec de condicions i informació per a poder licitar en la subhasta de l’11 al 15, aportant per a això una fotocòpia del D.N.I o N.I.E, Llicència d’Armes i resguard del model 060 justificatiu de l’ingrés en la Delegació d’Hisenda de Castelló, de la quantitat corresponent al 25% del preu d’eixida del lot desitjat.

PublicitatJuega Limpio Orihuela