LA SINDICATURA DE COMPTES LLIURA A LES CORTS L’INFORME DE FISCALITZACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA GENERALITAT

La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana ha lliurat hui a les Corts Valencianes l’Informe de Fiscalització del Compte General de la Generalitat corresponent a l’exercici 2016.

En el Saló dels Espills de les Corts, el síndic major, Vicent Cucarella, ha lliurat l’informe al seu president, Enric Morera. Posteriorment, ha visitat el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a mostrar-li els resultats de la fiscalització.

En el seu informe, la Sindicatura de Comptes continua observant un greu desequilibri patrimonial en l’administració valenciana, després d’haver registrat despeses per 14.529,9 milions d’euros i ingressos per 11.892,9. Al tancament del 2016, els fons propis negatius de la Comunitat Valenciana eren de 28.104,2 milions d’euros. Per la seua banda, la liquidació del pressupost mostra un resultat pressupostari negatiu, de 2.189,5 milions d’euros.

En l’anàlisi de l’exercici 2016, s’ha observat un creixement notable dels ingressos i una disminució de les despeses. Cal destacar que, després d’un període de cinc anys d’estancament, s’ha registrat un increment de més del 10% en els tributs cedits, fins als 9.765,3 milions d’euros. D’altra banda, els drets reconeguts per passius financers han ascendit a 6.967,8 milions d’euros, la majoria dels quals procedeixen de préstecs concertats pel FLA.

En aquest exercici, s’ha identificat igualment una significativa reducció del dèficit pressupostari, que no obstant això encara roman en un nivell molt elevat i superior al compromés. L’informe reflecteix que el deute financer de la Generalitat a data de 31 de desembre del 2016 ascendeix als 43.073,8 milions d’euros, dels quals 34.224 milions d’euros corresponen a deute provinent de les línies de crèdit dels mecanismes extraordinaris de finançament a les comunitats autònomes.

AUDITORIA FINANCERA

Si bé la Sindicatura de Comptes dóna una opinió favorable als comptes de l’Administració, s’han identificat nou excepcions, entre les quals es troben:

– Concessions d’Assistència Sanitària: A final del 2016 hi havia 31 liquidacions pendents d’aprovació, en tràmit o recorregudes, relatives als cinc contractes de concessió administrativa per a la prestació d’assistència sanitària en els departaments de salut d’Alzira, Torrevella, Dénia, L’Horta Manises i Elx-Crevillent.

– Ajudes del Pla d’Habitatge: El balanç arreplega 37,9 milions d’euros per obligacions pendents d’aplicar al pressupost en concepte d’ajudes.

– Fira València: Figura una provisió per a riscos i despeses per valor de 488,1 milions d’euros, per a cobrir els compromisos adquirits en 2002 i 2007 per a modernitzar les seues instal·lacions. La Sindicatura planteja dubtes sobre la seua comptabilització, en funció de la naturalesa jurídica que s’acorde.

COMPLIMENT DE LA LEGALITAT

Quant al compliment de la legalitat, l’informe de la Sindicatura explica que el pressupost de la Generalitat per a l’any 2016 ha sigut insuficient per atendre tant les transferències com les subvencions previstes.

La institució recomana a l’executiu incloure en els seus pressupostos inicials quines seran les transferències que rebrà de l’Estat derivades del sistema de finançament autonòmic, calculades de forma realista.

FISCALITZACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

Segons l’informe, l’activitat contractual de la Generalitat ha sigut, en general, conforme a les normes d’aplicació. No obstant això, posa de manifest algunes irregularitats rellevants en els processos de contractació.

Sobre la mostra d’expedients revisats en aquest període, l’informe explica que en molts casos no consta la justificació documental exigida sobre l’elecció dels criteris escollits per a l’adjudicació dels contractes; en uns altres no estan degudament motivades o justificades les declaracions d’urgència o emergència; i en alguns les fórmules previstes en els plecs de condicions no donen una preponderància efectiva als criteris avaluables de forma automàtica.

La Sindicatura recomana a l’executiu que el pressupost inicial continga una consignació de crèdits suficient i realista de les despeses previsibles. També recomana reduir el volum dels contractes menors i les adquisicions per compra directa, així com millorar el contingut dels plecs de condicions administratives dels contractes.

AUDITORIES DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DEL REGISTRE DE FACTURES, CAIXES FIXES I DE LA GESTIÓ DE COMPRES (SANITAT)

La Sindicatura de Comptes ha auditat, igualment, els sistemes d’informació i de control intern del Registre de Factures de la Generalitat i del sistema de caixes fixes i la integració en tots dos de la factura electrònica, així com els controls dels procediments de gestió de compres de la Conselleria de Sanitat. Aquests treballs han sigut desenvolupats per la Unitat d’Auditoria de Sistemes d’Informació (UASI) de la Sindicatura.

La institució opina que el nivell de control que existeix en els controls generals de les tecnologies de la informació (CGTI) de la Generalitat aporta un nivell de confiança raonable i destaca una elevada implantació de la factura electrònica en 2016, que ja representa més del 93% del total de factures.

Tanmateix, pel que fa als controls tecnològics als procediments de gestió de les compres de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, considera que no aporten un nivell de confiança raonable per a garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i traçabilitat de les dades i dels sistemes d’informació.

FISCALITZACIÓ D’ALTRES ENTITATS

A més del control formal dels comptes de tots els ens que formen el sector públic autonòmic valencià, la Sindicatura de Comptes ha auditat també les sis entitats següents amb informes propis: l’Institut Valencià d’Administració Tributària (IVAT), l’Institut Valencià de Finances (IVF), l’Entitat d’Infraestructures de la Generalitat (EIGE), CulturArts Generalitat, el Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV) i el Consorci Hospitalari Provincial de Castelló (CHPC), així com les universitats públiques i les cambres de comerç. Aquestes són algunes de les conclusions de les citades auditories:

– En general, la Sindicatura llança opinions favorables sobre els comptes de l’IVAT i de l’IVF, encara que sobre aquest últim organisme adverteix que existeix una gran concentració del risc per crèdits i avals amb el sector públic valencià, superior als 840 milions d’euros.

– -Sobre l’EIGE, la Sindicatura calcula que el valor comptable dels habitatges arrendats per l’empresa és superior als 215 milions d’euros, import equivalent al 45% del total actiu del seu balanç a data de 31 de desembre. Explica que l’EIGE té deutes vençuts per valor de més de 15 milions d’euros i analitza que no existeix un inventari valorat del parc d’habitatges de la Generalitat.

– En relació amb CulturArts, la Sindicatura de Comptes posa de manifest un incompliment significatiu de les normes de contractació del sector públic.

– -En el cas dels Consorcis Hospitalaris de València i Castelló analitzats en l’informe, la Sindicatura de Comptes ha emés sengles opinions desfavorables basades, entre altres, en els fonaments següents: febleses importants en l’entorn de control, despeses sense expedient de contractació i despeses sense consignació pressupostària.

– La Sindicatura de Comptes ha realitzat un control de la rendició de comptes de les cinc universitats públiques de la Comunitat. En l’estudi, ha identificat incompliments en la normativa d’aplicació a la gestió dels contractes d’investigació de la Universitat de València. També ha identificat indicis de fraccionament indegut de la despesa.

– Quant a la fiscalització de les cambres de comerç, la Sindicatura ha identificat incompliments en les cambres de comerç de Castelló i Oriola, aquesta última en aquest moment no sembla capaç de garantir el seu funcionament continuat. Igualment, ha identificat incompliments en el Consell de Cambres.

SITUACIÓ FINANCERA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

L’informe conté sis volums i dedica el primer a la introducció i resum de les conclusions. Després de subratllar l’engrossit deute públic valencià, el document recorda que una part important del mateix és atribuïble a l’infrafinançament autonòmic. No obstant això malgrat els seus reduïts ingressos, destaca que la Generalitat efectua una despesa per habitant similar a la mitjana autonòmica en els serveis educatius i sanitaris, tot i que són altres funcions de despesa les que pateixen en major mesura l’infrafinançament.

La Sindicatura recorda que l’economia ha d’afrontar immediatament dos reptes importants: la mitigació del canvi climàtic i l’adaptació al declivi de l’energia procedent dels combustibles fòssils. I adverteix que, en aqueix context, és necessari incrementar l’eficàcia i l’eficiència del sector públic, perquè a mitjà termini tots dos reptes dificultaran el creixement del PIB i, per tant, també dels ingressos fiscals que garantisquen l’estat de benestar.

DISPONIBILITAT DE L’INFORME

Els sis volums de l’Informe estan disponibles per a la seua descàrrega i consulta en l’enllaç
http://www.sindicom.gva.es/web/valencia.nsf/menu/informes

CatalanSpanish