La Universitat Jaume I presenta el Pla UJI Digital

La Universitat Jaume I acaba de presentar el Pla UJI Digital, per a guiar i promoure el procés de transformació digital en totes les seues missions, processos i serveis, amb especial èmfasi en els aspectes formatius. Aquesta estratègia s’estructura en quatre eixos (competència digital; educació digital i en línia; investigació i transferència digital i processos i serveis digitals) que inclouen 22 accions amb l’objectiu de dotar la comunitat universitària d’una de les competències clau i transversal que, segons la Comissió Europea, qualsevol persona necessitarà desenvolupar al llarg de la seua vida. 

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, subratlla que «avui dia, el factor clau ja no és la dotació de mitjans i l’accés a la tecnologia, sinó tenir els coneixements i les destreses suficients per a fer un ús efectiu, autònom, creatiu i crític d’aquesta tecnologia». Mitjançant aquest pla es pretén disposar d’una estratègia clara i engegar els processos necessaris per a formar a una comunitat universitària digitalment competent, de manera alineada amb les directrius europees i amb el Pla d’Acció de Govern 2019-2022 de la Universitat Jaume I.

Aquest pla, que va ser aprovat pel Consell de Govern de l’UJI dies abans de declarar-se l’estat d’alarma per la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, es va dissenyar durant 2019 amb la participació de més d’un centenar de membres de la comunitat universitària, i ha estat coordinat pel comissionat de la rectora per a l’impuls digital, el professor Francesc Esteve.

Entre d’altres accions, el Pla UJI Digital definirà itineraris formatius que conduïsquen al perfeccionament de la competència digital del PDI, el PAS i l’estudiantat, promourà les darreres tecnologies audiovisuals per a innovar en la docència, proporcionarà orientacions i suport per a impulsar el disseny i la realització de la docència en línia, i continuarà adaptant la comunicació amb l’estudiantat a nous formats i canals.

Així mateix, també recull accions per a reforçar la divulgació científica i la ciència ciutadana aprofitant els mitjans multimèdia i les xarxes socials, la publicació en obert, la identitat digital del personal investigador i la transferència del coneixement científic a la societat.

No obstant això, es tracta d’un document viu. A més de la seua implementació i seguiment, requerirà processos de retroacció i revisió permanent, tenint en compte que es tracta d’una temàtica en constant evolució.

La rectora Eva Alcón assenyala que la repercussió sobre la docència presencial de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 «demostra l’oportunitat d’impulsar aquest Pla UJI Digital i l’encert del seu enfocament per a garantir la competència digital de la comunitat universitària, i de la societat en general. Si abans de la COVID-19 aquesta transformació digital ja era necessària, ara és imprescindible».

CatalanSpanish