L’absentisme va augmentar un 10% a la Comunitat Valenciana en 2018 fins a la pèrdua de 76 hores anuals per treballador

En 2018, es van produir més de 5,2 milions de processos d'incapacitat temporal per contingències comunes, un 12,7% més que en 2017, mentre que la població mitjana protegida ha crescut únicament un 3,4%, fins als 17,3 milions de treballadors

L’absentisme laboral va augmentar un 10,1% a la Comunitat Valenciana en 2018 en comparació a l’any anterior, fins a suposar de mitjana la pèrdua de 76,1 hores anuals per assalariat. La seua taxa d’absentisme se situa en el 4,8%, com la cinquena regió amb menys hores anuals perdudes per aquest motiu durant el passat exercici, segons l’octava edició de l’Informe Adecco sobre absentisme laboral.

En el conjunt d’Espanya, País Basc, Navarra, Astúries i Castella i Lleó, de mitjana, registren una pèrdua de més de 100 hores anuals per assalariat per aquest motiu. En la situació oposada, solament hi ha dos comunitats en les quals la pèrdua anual per treballador és inferior a les 70 hores anuals: Balears i Andalusia.

Rovira  

País Basc (7,9%), Navarra (6,9%), Castella i Lleó, Astúries (6,3% en tots dos casos) i Aragó (6,1%) són les cinc comunitats autònomes en les quals més del 6% de les hores pactades efectives es perden per raons d’absentisme. Solament en dos regions la proporció d’hores pactades efectives que es perden per absentisme és inferior al 4%: Balears (2,6%) i Andalusia (3,9%). A Cantàbria aconsegueix el 4,9%.

A Espanya, el cost de l’absentisme a Espanya va aconseguir els 85.140,42 milions d’euros en 2018, la qual cosa suposa un 10% més que en 2017. Durant 2018, 735.000 assalariats no haurien acudit cap dia de l’any al seu lloc de treball, que xifra suposa un increment de 52.000 persones més que en 2017.

L’informe mostra que la taxa d’absentisme, entesa com a percentatge d’hores no treballades (sense comptar vacances, festius ni hores perdudes a causa d’ERTO) ha crescut fins al 5,3% en 2018 des del 5% registrat en 2017.

Aquest repunt, segons Adecco, situa en un nou màxim històric la taxa d’absentisme, superant per una desena el bec anterior que es va aconseguir en 2009. Tenint en compte les hores no treballades per absentisme, de l’informe es desprèn que aquesta pèrdua s’ha situat en 87 hores per treballador, “la xifra més alta des de 2009”.

Segons el director de l’Adecco Group Institute, Javier Blasco, l’absentisme torna a ser una situació “preocupant”. Així, ha assenyalat que s’han perdut més de 100 milions d’hores de treball cada mes i que la pèrdua total d’hores va arribar a quasi 1.350 milions d’hores, 100 milions més que fa un any.

Per sectors d’activitat, la indústria és on s’ha registrat la taxa d’absentisme més elevada (5,6%). Per darrere, li segueix el sector servicis (5,4%), mentre que, en el costat oposat amb la taxa d’absentisme més reduïda, es troba el sector de la construcció (3,6%).

5,2 MILIONS DE PROCESSOS PER INCAPACITAT TEMPORAL

En 2018, es van produir més de 5,2 milions de processos d’incapacitat temporal per contingències comunes, un 12,7% més que en 2017, mentre que la població mitjana protegida ha crescut únicament un 3,4%, fins als 17,3 milions de treballadors.

Concretament, del total de processos de baixa laboral per incapacitat temporal es desprèn que quasi 6 de cada 100 treballadors no va acudir al seu lloc de treball, xifra que equival a més d’1 milió de treballadors.

Tenint en compte el tipus de baixa, el 85,5% van ser per contingències comunes (malaltia comuna o accident no laboral). A més, si es té en compte el gènere, les dones van registrar un major índex de baixes de més de 90 dies que els hòmens.

D’altra banda, segons l’edat, l’índex de contingència comuna augmenta entre els grups de major edat. De fet, en comparar els processos de baixa de treballadors majors de 55 anys i menors de 24 anys, hi ha una variació del 194% en el cas dels hòmens i del 223,6% en el cas de les dones.

També l’estudi apunta que la major part dels processos de baixes per contingències comunes van tindre una durada de fins el 15 dies i van representar el 8% del total de dies de baixa. La totalitat de les baixes que es va allargar més de 90 dies solament va representar el 10% del total de dies.

EL COST PER TREBALLADOR AFILIAT PUJA Al 9,19%

Pel que fa al cost econòmic de l’absentisme, l’informe assenyala que el cost per treballador afiliat per prestacions econòmiques per incapacitat temporal per contingències comunes es va incrementar un 9,19% en 2018, fins als 433,16 euros de mitjana per afiliat.

En 2018, el gasto de prestacions econòmiques per incapacitat temporal per contingències comunes, a càrrec de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, va ascendir a 7.498,5 milions d’euros, un 12,8% més, i el cost directe de les empreses va ascendir a 6.900 milions, mentre que el cost d’oportunitat (en termes de producció de béns i serveis) va sumar 70.741,4 milions.

El cost total de l’absentisme (85.140, milions), segons Adecco, té “greus repercussions per als propis treballadors, per a la competitivitat de les empreses, per a la creació d’ocupació i per al sistema de protecció social i el creixement econòmic.

Durant la presentació de l’informe, el director general d’Adecco, Iker Barricat, ha presentat el nou centre d’estudis i divulgació de Grup Adecco, l’Adecco Group Institute.

A més, Barricat ha posat l’accent que cal treballar per a reduir la taxa de temporalitat. També ha assegurat que hi ha algunes reformes que realitzar, al costat de la necessitat de treballar sobre el sistema de pensions, però també controlant el gasto públic, encara que evitant que aquest es finance amb pujades d’impostos i de cotitzacions socials, perquè “açò crea barreres perquè les empreses seguisquen creant ocupació”.

PublicitatJuega Limpio Orihuela