06:03 - lunes, 4 marzo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

L’Entitat Cultural Valenciana “El Piló” convoca els seus XXIX Premis de Narrativa a Burjassot

La presentació d’originals, en tots dos casos, ha de fer-se per correu certificat remès a Josep Barat, carretera de Llíria, 34. 46100, Burjassot abans de l’1 de març. El lliurament dels premis es realitzarà entre els mesos d’abril i maig d’enguany.

En el cas del XVI Premi Federic Feases de Novel·la, les obres, de tema lliure, han de ser inèdites. S’hauran de remetre quatre còpies de la novel·la impreses en A4, enquadernades i amb 30 línies per fulla, marges laterals de 1.5cm i tipografia Times, Arial o similar a 12 punts. A més, s’adjuntarà un CD amb l’original en format Word o OpenOffice. Els treballs, a més d’estar escrits en la normativa del Puig-RACV, hauran de presentar-se amb pseudònim, fent constar en l’exterior el títol de la novel·la i adjuntant un sobre amb les dades de l’autor.

Per a optar al X Premi Josep Melià de Teatre, la presentació d’originals complirà les mateixes normes que el de novel·la. En aquest cas, l’obtenció del premi implica el dret a estrenar l’obra en un teatre de Burjassot.

Les bases completes dels XXIX Premis de Narrativa El Piló poden consultar-se en el Facebook de l’entitat, Entitat El Piló i en la web municipal, www.burjassot.org.

Últimas noticias

Contenido relacionado