12:12 - jueves, 7 diciembre 2023

Información y noticias de la provincia de Valencia

Les noves bases dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana

El ple del Consell ha aprovat el decret que estableix les bases i criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat de totes les escales i categories dels cossos de la Policia Local de la Comunitat Valenciana.

El decret respon a la necessitat de regular les noves exigències contemplades en la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de Policies Locals de la Comunitat Valenciana, com que no resultava suficient la normativa anterior sobre este aspecte i que es regulava en el Decret 88/2001, de 24 d’abril, del Govern Valencià.

Amb l’aprovació d’este decret i la seua posterior implementació, els processos selectius que realitzen els ajuntaments per a cobrir les places d’agent dels seus respectius Cossos de Policia Local seran molt més curts, ja que els i les aspirants, per a poder presentar-se a estos, hauran d’haver superat una fase prèvia, amb proves físiques i psicotècniques, i un curs previ de capacitació.

Tot això suposarà un estalvi de temps i de costos econòmics per als ajuntaments. Es preveu que la primera convocatòria del curs de capacitació siga possible realitzar-la a principis de l’any que ve.

El citat curs de capacitació tindrà ara una durada total de 700 hores i constarà d’una fase teòrica, a realitzar en l’Institut Valencià de Seguretat Pública i Emergències (IVASPE), i una fase pràctica de tres mesos, a realitzar en les corporacions locals de la Comunitat Valenciana que així ho sol·liciten.

També, l’IVASPE convalidarà aquelles matèries incloses en el curs de capacitació que, amb idèntic contingut i càrrega lectiva, hagen sigut impartides amb anterioritat en algun dels seus cursos.

La fase pràctica es realitzarà en col·laboració amb les corporacions locals i l’IVASPE la convalidarà als qui acrediten haver tingut la condició d’interinitat com a agent o auxiliar de Policia Local durant més d’un any.

Així mateix, entre les novetats que recull el nou decret destaquen la rebaixa en l’altura que s’anava exigint a les dones, que passa d’1,60 metres a 1,58 metres que, juntament amb la reserva per a dones d’un 30% de les places que es convoquen per a l’accés a l’escala bàsica, són mecanismes que permeten avançar cap a la igualtat efectiva entre homes i dones en la composició de les plantilles de Policia Local.

D’altra banda, el nou decret elimina les barreres d’accés existents per a certs col·lectius, ja que s’estableix que els quadres d’exclusions mèdiques en cap cas podran suposar discriminació de les persones amb diabetis, VIH ni qualsevol altra malaltia immunològica no asimptomàtica, sempre que estes malalties no impossibiliten l’exercici del lloc de treball.

Finalment, la nova regulació presenta novetats també respecte als tribunals de selecció amb l’objectiu d’adequar-los a les exigències de publicitat i transparència. En este sentit, els membres que estiguen proposats per la Generalitat seran triats aleatòriament d’aquells que voluntàriament s’hagen inscrit en una bossa per a la seua selecció. A més, han de tindre una formació específica en la matèria.

Últimas noticias

Contenido relacionado