Des d’avui ja pots demanar l’Ingrés Mínim Vital, consulta com fer-ho

Abans de sol·licitar l'ajuda cal tenir en compte els requisits, terminis i quanties dels pagaments.

A partir d’este dilluns l’ingrés mínim vital ja es pot sol·licitar al portal de la Seguretat Social, a les oficines d’atenció i informació de l’organisme -si ho permet la fase de desescalada- i a través dels ajuntaments, quan es tanquen els convenis amb estos.

La prestació té per objectiu erradicar la pobresa extrema i l’exclusió. Serà de caràcter permanent, però estarà subjecta a revisions per assegurar que el beneficiari segueix complint els requisits. La quantia no serà fixa, oscil·lant entre els 462 i 1.015 euros, i s’abonarà de forma mensual en 12 pagues.

Com demanar l’Ingrés Mínim Vital

Per sol·licitar esta prestació, s’ha posat en marxa un accés multicanal que permetrà realitzar la sol·licitud sense desplaçament, de forma telemàtica a la pàgina web de la Seguretat Social (www.seg-social.es) tant pel mateix sol·licitant com per un representant .

Els canals disponibles per a realitzar les sol·licituds són internet i correu postal:

Formulari a través Seu electrònica de la Seguretat Social, sense identificació electrònica (opció “Sense certificat”)

Formulari a través de la Seu electrònica de la Seguretat Social, amb identificació electrònica (opcions “Certificat electrònic” o “CL @ VE”)

Correu postal

Terminis per a les ajudes

Un únic titular sol·licitarà l’ajuda per cada llar. L’ingrés es pot sol·licitar des d’este dilluns 15 de juny. Perquè els sol·licitants puguen demanar la informació sense perdre drets, totes les sol·licituds que es presenten fins al 15 de setembre tindran efectes retroactius a l’1 de juny.

Qui poden optar a l’ajuda

Hi haurà un titular per unitat de convivència, que haurà de tenir entre 23 i 65 anys, llevat dels casos en què es compte amb menors a càrrec, en què no hi haurà requisit d’edat. Si el sol·licitant viu sol, haurà d’acreditar que porta tres anys vivint de manera independent dels seus progenitors i haurà d’haver estat d’alta en qualsevol dels règims de la Seguretat Social durant almenys dotze mesos.

Si els sol·licitants viuen integrats en una unitat de convivència, esta haurà de portar constituïda a l’almenys un any a la presentació de la sol·licitud. Per a tots els sol·licitants es requerirà el menys un any ininterromput de residència legal i efectiva a Espanya, excepte en les situacions de violència de gènere, tràfic i explotació sexual.

Perquè li siga reconeguda la prestació, la llar ha de tenir uns ingressos totals inferiors a la renda garantida per al seu tipus d’unitat de convivència. A més, s’exigirà un patrimoni (descomptant l’habitatge habitual) inferior a tres vegades la renda garantida anual per a una llar unipersonal, amb una escala d’increments per nombre de membres a la llar.

Per al reconeixement de la prestació es tindran en compte els ingressos de l’any immediatament anterior, encara que per atendre les situacions de vulnerabilitat generades per la pandèmia de Covid-19, també es podrà reconéixer per a sol·licituds cursades durant 2020 tenint en compte la situació d’ingressos d’este any. En el cas que el titular no estiga ocupat, s’exigirà la inscripció com a demandant d’ocupació per a l’accés a la prestació.

Documentació a presentar

Acreditació de la identitat (DNI / Document acreditatiu de la identitat o passaport en vigor expedit pel país d’origen o de procedència juntament amb el NIE).

Acreditació de la residència legal a Espanya (inscripció al registre central d’estrangers, autorització de residència, targeta d’identitat d’estrangers).

Certificat d’empadronamient o col·lectiu i històric on consten totes les persones empadronades al domicili, i la data d’antiguitat.

Llibre de família que acredite la filiació de les persones que formen part de la unitat de convivència.

Declaració responsable d’ingressos i patrimoni.

Una altra documentació que pugui ser necessària en determinats casos (sentència de guàrdia i custòdia, conveni regulador, còpia de la demanda de separació o divorci…)

Que quantitat es pot arribar a cobrar

S’han establert 14 tipologies de llars en funció del nombre de membres i de si són monoparentals. Tenint en compte els mínims establerts, la prestació oscil·larà entre els 462 i els 1.015 euros si no hi ha ingressos a la llar.

Entre els diversos supòsits, la renda garantida en llars unipersonals és de 5.538 euros anuals (fins a 462 euros per cadascuna de les dotze pagues), si conviuen dos adults és de 7.200 euros anuals (fins a 600 per paga), si la llar el forma un adult i un nen són 8.418 euros anuals (702 euros per paga com a màxim), si són dos adults i un nen puja a 8.861 euros anuals (738 euros per paga); i en llars de dos adults i dos nens la renda coberta es va a 10.523 euros (877 euros en cada paga màxim). Es cobrarà la quantia més elevada, de 12.184 euros anuals o 1.015 mensuals com a màxim, en llars amb 2 adults i 3 o més nens; 3 Adults i 2 o més nen; o 4 adults i un nen.

Mesura sense precedents a Espanya

“És la primera vegada que al nostre país es posa en marxa una mesura d’estes característiques per lluitar contra la vulnerabilitat econòmica que genera desigualtat i falta d’oportunitats en la ciutadania. En este moment tan difícil que estem travessant, davant la situació de crisi sanitària, social i econòmica generada per la COVID-19, l’Executiu de Pedro Sánchez continua demostrant que compleix amb els seus compromisos i amb la demanda dels ciutadans i ciutadanes”, ha assenyalat la delegada de Govern a la Comunitat Valenciana, Glòria Calero.

L’ingrés mínim vital és “un pas necessari per a lluitar contra la pobresa, especialment la infantil, i la desigualtat. Amb esta mesura, Espanya i la Comunitat Valenciana guanya en justícia social i, sobretot en dignitat”, ha indicat Calero

La delegada ha recordat que esta mesura “se suma a les adoptades per a la protecció de l’ocupació, les empreses i les rendes. Com ha repetit en nombroses ocasions el president, este Govern no permetrà que ningú es quede enrere”.

CatalanSpanish