Més del 90% del nou professorat de la Universitat de València és competent en valencià

El 92,2% del professorat ajudant doctor i el 90% del contractat doctor de la Universitat de València tenen acreditat el nivell C1 o C2 de valencià. El major creixement en l'acreditació s'ha produït en els darrers anys, gràcies al Pla d'increment de la docència en valencià aprovat per la institució en 2012

La Universitat de València és un referent destacat pel seu ferm compromís amb els usos del valencià en la seua tasca. Els seus Estatuts estableixen el deure del personal docent i investigador de conéixer les dues llengües oficials. La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, s’ha mostrat molt satisfeta i agraïda pel treball de tota la comunitat universitària amb l’aplicació del Pla d’increment de la docència en valencià, gràcies al qual “la capacitació lingüística no ha parat de créixer, fins al punt que, en 2019, pràcticament la totalitat del professorat ajudant doctor (92,2%) i contractat doctor (90%) disposen ja del nivell C1 (antic Mitjà) o C2 (antic Superior)”.

Això tenint en compte només els certificats expedits per la Universitat mateixa o per la Generalitat, ja que la institució no sempre té constància d’altres certificacions vàlides adquirides mitjançant altres institucions, com els governs balear o català i les escoles d’idiomes. “En els darrers quatre anys, ha declarat, la mitjana del professorat amb una acreditació de C1 o C2 de valencià ha pujat més de 15 punts percentuals, de manera que, en aquests moments, ens consta que almenys el 61,6% de la plantilla ha acreditat aquests nivells, quan en 2015 n’era el 46,2%”.

El Pla d’increment de la docència en valencià es va aprovar en 2012 i té com a base el concepte d’igualtat lingüística. Segons Rafael Castelló, director del Servei de Política Lingüística, “a més de la competència lingüística del professorat, el Pla té per objectius una distribució equitativa de la docència entre les dues llengües oficials, com també l’aflorament de la docència en llengües estrangeres. És un treball exigent: no n’hi ha prou amb aprovar el Pla, la comunitat universitària fa esforços cada any, titulació per titulació, departament per departament, i els resultats són molt positius. Per al curs 2019-20, es fa una oferta en valencià del 41,8%. Cal recordar que en 2012 estàvem sobre el 25%. Avancem, doncs, cap a la igualtat lingüística, sense descuidar l’anglés i altres llengües estrangeres, en les quals la Universitat de València consolida un 10% d’oferta acadèmica”.

ValenciàEspañol