Demà s’inicien les oposicions al cos de mestres en la C.Valenciana

oposicions

Demà 26 de juny comencen les oposicions al cos de mestres al País Valencià. Recordem que l’oferta de places per al cos de mestres és de 3.000 places per a 2018, distribuïdes de la següent manera: 675 Educació Infantil, 400 Llengua Estrangera: Anglés, 180 Educació Física, 150 Música, 500 Audició i Llenguatge, 120 Pedagogia Terapèutica i 975 Educació Primària. S’hi han inscrit en total més de 16.000 persones. Per territoris, 6.000 es presenten a Alacant, 8.000 a València i 2.000 a Castelló.

STEPV ha criticat que la convocatòria d’oposicions s’ha produït sense un pacte d’estabilitat que garantisca la continuïtat del professorat interí en cas que no supere les proves i sense la negociació de les plantilles, com a mínim, de primària, secundària i FP, retallades pel govern anterior per tal de recuperar i millorar el nombre de docents que necessiten els centres educatius per desenvolupar la docència i l’atenció a l’alumnat.

Ha estat gràcies a la mobilització de STEPV i a l’anunci de vaga el 16 de maig que la Conselleria ha anunciat una sèrie de mesures que permetran recuperar una part de les plantilles retallades en la legislatura anterior i que donaran cert coixí perquè el professorat interí que no supere les oposicions continuen treballant el curs que ve.

Quant a la convocatòria d’oposicions, el Sindicat va presentar una bateria de propostes per tal de fer més just, garantista i transparent el procés d’oposicions per a les persones aspirants. Entre aquestes propostes, STEPV ha defensat l’anonimat de les persones aspirants en les proves, reducció d’aspirants per tribunal, dret a la revisió de les proves, rebuig a la distribució de places per especialitat ja que no és tan garantista, adaptacions a les persones aspirants amb situacions sobrevingudes derivades d’accidents o per maternitat, sorteig de tots els membres del tribunal, inclòs el president/a i que estiguen en actiu en l’especialitat concreta almenys els darrers 5 cursos, consulta dels resultats telemàticament, creació d’un tribunal exclusiu de baremació de mèrits i millores en l’annex del barem de mèrits.

Aquesta convocatòria ve marcada per les novetats incorporades pel RD 84/2018, que modifica el RD 276/2007 marcat pel Ministeri d’Educació valorades com a insuficients per part del STEPV. Aquestes modificacions són l’ampliació de les boles a extraure per a fer la realització de la prova tema escrit, en l’especialitat d’Educació Primària són 4 boles i a la resta d’especialitats del Cos de Mestres en són 3, i en la resta de cossos docents seran 5 boles. En la Fase de Concurs s’ha ampliat la puntuació màxima que es pot aconseguir, ja que la puntuació màxima per experiència docent s’amplia fins a 7 punts i calen 10 anys per a obtindre la puntuació màxima. I també s’ha modificat la ponderació entre la Fase d’Oposició i la Fase de Concurs per a obtindre la puntuació global del concurs-oposició a un 60% oposició i 40% concurs.

Algunes d’aquestes propostes s’han acceptat per part de la Conselleria i s’han vist recollides en la convocatòria d’oposicions, tal i com especifiquem en aquesta guia de les oposicions elaborada pel Sindicat.

Demà, el Sindicat estàra present en tots els tribunals d’oposicions per a atendre a les persones que s’hi presenten i repartir l’esmentada guia i altres materials d’interés.

Publicitat