domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Els Premis de Comunicació creats per a reconéixer la trajectòria

La Generalitat ha creat uns nous guardons que tenen com a objectiu reconéixer les trajectòries professionals, institucionals o empresarials que hagen destacat, de forma individual o col·lectiva, en el camp de la comunicació pública a la Comunitat.

Els Premis de Comunicació de la Generalitat Valenciana, com així es denominen, comprenen les modalitats de radiodifusió, televisió, premsa escrita, xarxes i nous formats, publicitat, comunicació de proximitat, fotoperiodisme i disseny.

La iniciativa cerca enfortir l’ecosistema comunicatiu i donar visibilitat a les contribucions més rellevants en aquest àmbit, tal com reflecteix el decret del president de la Generalitat pel qual es creen aquests guardons, que tindran una periodicitat anual.

La Generalitat considera que la importància del sector de la comunicació i el seu protagonisme en la vertebració de la Comunitat Valenciana, especialment en l’actual societat de la comunicació global, aconsellen la creació d’aquests premis, i estima que la necessitat d’enfortiment dels mitjans de comunicació travessa en l’actualitat una “fase crucial”.

Per açò, subratlla la importància “d’executar als principis d’estímul i foment” dels mitjans mitjançant el reconeixement de les aportacions “més rellevants” en el camp de la comunicació pública.

Els premis tindran caràcter exclusivament honorífic, per la qual cosa no comportaran prestació econòmica, podran contenir anualment totes o algunes de les modalitats i es lliuraran en un acte públic.

D’altra banda, la presidència del jurat correspondrà al president de la Generalitat o persona en qui delegue. A més, també formaran part del mateix representant de cadascun dels sectors en els quals es concedeixen les distincions, designades per la presidència del jurat, a proposta de les associacions professionals corresponents de cada modalitat.

La secretaria del jurat l’assumirà la persona titular de l’òrgan superior de l’Administració de la Generalitat que té les competències en matèria de comunicació o persona en qui delegue. A més, la composició del jurat haurà de ser paritària o, en el cas de ser imparell, tenir una presència equilibrada de dones i homes.

Últimas noticias

Contenido relacionado