Medi ambient recorda la prohibició de cremes agrícoles en terreny forestal des de l’1 de juny fins al 16 d’octubre

A causa del risc d'incendis que es produeixen en esta època en la qual les temperatures experimenten augments significatius

La Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural recorda que des de l’1 de juny fins al 16 d’octubre, tots dos inclusivament, queden prohibides les cremes agrícoles a menys de 500 metres de terrenys forestals a la Comunitat Valenciana.

Al maig del passat any 2017, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar una resolució que segueix vigent i que ampliava el període en el qual no es pot autoritzar, en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor de 500 metres d’aquells, la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, carrilades o matolls

Esta ampliació del període respon a les especials condicions de perill d’incendis forestals que estos últims anys ve mostrant el mes de juny, amb temperatures, alguns dies, especialment altes que poden arribar a produir i a afavorir la ràpida disponibilitat dels combustibles vegetals fins a l’acció del foc, i amb vista a aconseguir una prevenció més eficaç d’aquests incendis a les muntanyes o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

A més, queda en suspens, entre l’1 de juny i el 30 de juny, tots dos inclusivament, i des de l’1 d’octubre fins al 16 d’octubre, tots dos inclusivament, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen l’establert en la resolució, excepte aquelles contemplades en els plans locals de crema amb regulació especial per al període comprés entre l’1 de juliol i el 30 de setembre, que es podran realitzar en el període de restricció indicat dels mesos de juny i octubre, sempre que s’ajusten als requisits establerts per a la citada regulació especial.

En tot cas, solament es podran realitzar aquestes cremes quant el nivell de preemergència per risc d’incendis forestals, siga d’alerta 1. Esta limitació s’aplicarà de manera general, tant en aquells municipis que disposen de pla local aprovat, com para els que no ho tinguen.

L’horari per a la realització de la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles o forestals, així com la crema de canyars, carrilades o matolls lligada a algun tipus d’aprofitament ramader, queden fitats a l’interval comprés entre l’alba i les 13.30 hores, moment en el qual la crema ha d’estar completament apagada.

Es deixa en suspens, fins a una altra ordre, totes les accions o activitats recollides en els plans locals de cremes o en autoritzacions nominatives que contradiguen l’establert en esta resolució.

Publicitat