martes, 28 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Les proves d’accés a la Universitat es realitzaran els dies 6, 7 i 8 de juny

Les proves d’accés a la Universitat (PAU) del curs 2016-2017 per a l’alumnat que estiga en possessió del títol de Batxillerat, o de tècnic superior de Formació Professional, tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny, o tècnic esportiu superior, es realitzaran els dies 6, 7 i 8 de juny, en convocatòria ordinària, i els dies 4, 5 i 6 de juliol, en convocatòria extraordinària.

Així ha sigut acordat per la Comissió Gestora de les Proves d’Accés i Preinscripció en les Universitats Públiques del Sistema Universitari Valencià, de la que formen part tant la Conselleria d’Educació com les universitats públiques valencianes.

Cal destacar que l’estructura de la prova es mantindrà dividida en dos fases. Una primera és de caràcter general i obligatòria per a tots i una segona part, denominada fase voluntària.

La primera fase obligatòria consta de cinc exercicis. En concret, es tracta de l’assignatura de lliure configuració autonòmica: Valencià, i de les quatre assignatures troncals generals de segon de Batxillerat que haja cursat l’alumne, és a dir: Castellà, Història d’Espanya, Idioma Estranger, i una de les quatre assignatures troncals generals amb vinculació a la modalitat de Batxillerat (Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II, o Fonaments de l’Art II).

La nota de la fase obligatòria de la PAU serà la mitjana d’aquestes 5 assignatures i haurà de ser igual o superior a 4 punts. La nota d’accés serà la mitjana ponderada establida per normativa: el 60% per a la qualificació final de batxillerat i el 40% per a la nota de la fase obligatòria de la PAU. S’entendrà que es reuneixen els requisits d’accés quan el resultat d’aquesta ponderació siga igual o superior a 5 punts.

L’estudiant podrà presentar-se en la fase voluntària per a augmentar la seua qualificació d’admissió fins a un màxim de 14 punts, a un màxim de 4 assignatures, a triar entre les 13 assignatures troncals d’opció, cursades o no cursades, diferents de la troncal general amb vinculació amb la modalitat de batxillerat de què s’examina en la Fase Obligatòria, i les 3 troncals generals de modalitat que no siguen la que tinguen en la seua Fase Obligatòria.

Per a obtindre la nota d’admissió s’aplicaran, per a cada titulació de grau, les ponderacions de 2 de les assignatures que consten en l’annex I, les que millor qualificació final li donen a l’estudiant per a cada titulació universitària. La ponderació es farà amb la qualificació obtinguda en les assignatures troncals d’opció o troncals de modalitat en la fase voluntària de la PAU, i amb la qualificació de l’assignatura troncal general vinculada a la modalitat de batxillerat obtinguda en la fase obligatòria de la PAU.

Perquè la qualificació d’una assignatura pondere i servisca per a augmentar la qualificació en l’admissió, haurà de ser igual o superior a 5, tant si és de la Fase Voluntària com si és la troncal general de modalitat de batxillerat de la Fase Obligatòria.

Als estudiants que vinguen d’altres comunitats autònomes, només se’ls ponderaran les qualificacions de les assignatures si coincideixen amb les de segon curs de Batxillerat del nostre sistema educatiu. No s’estableix una vinculació d’estudis de batxiller amb les branques de coneixement de les titulacions, és a dir, podrà accedir a un determinat grau qualsevol estudiant, independentment de la modalitat de Batxillerat que haja cursat.

Horaris de les proves

En concret, els horaris de les proves que es realitzaran al juny i juliol de 2017 queden establits de la manera següent: el dimarts 6 de juny, i el dimarts 4 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes realitzaran de 9.30 a 11.00 hores l’examen de Castellano, de 11.45 a 13.15 hores la prova d’Història d’Espanya, i de 15.30 a 17.00 hores la prova de Matemàtiques II, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, Llatí II o Fonaments de l’Art II.

Quant a la segona jornada, que tindrà lloc el dimecres 7 de juny, i el dimecres 5 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, els alumnes s’examinaran d’idioma estranger entre les 9.30 i les 11.00 hores; de Valencià, entre les 11.45 i les 13.15 hores; de Química, Arts Escèniques II o Geografia, entre les 15.30 i les 17 hores; i de Dibuix Tècnic II o Història de l’Art, entre les 17.45 i les 19.15 hores.

Finalment, en la tercera jornada, que serà el dijous 8 de juny, o el dijous 6 de juliol en el cas de la convocatòria extraordinària, l’alumnat realitzarà les proves de Física, Cultura Audiovisual II o Història de la Filosofia, entre les 9.30 i les 11.00 h; Biologia, Disseny o Economia de l’Empresa, entre les 11.45 i les 13.15 hores; i Grec II o Geologia, entre les 15.30 i les 17.00 hores.

Últimas noticias

Contenido relacionado