Convocades les proves selectives d’accés a les Carreres Judicial i Fiscal

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat avui l’acord de la Comissió de Selecció integrada pel Consell General del Poder Judicial, el Ministeri de Justícia i la Fiscalia General de l’Estat pel qual es convoquen les proves selectives d’accés a les Carreres Judicial i Fiscal, amb un total de 300 places.

D’elles, 190 seran per al seu posterior accés a la Carrera Judicial per la categoria de jutge, i les altres 110 per al seu posterior ingrés en la Carrera Fiscal per la categoria d’advocat fiscal. En la convocatòria es reserven quinze places per a ser cobertes per persones amb discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, sempre que acrediten el grau de discapacitat i la compatibilitat per a l’acompliment de les funcions i tasques corresponents.

Els qui desitgen participar en el procés selectiu hauran de ser majors d’edat, tenir la nacionalitat espanyola, i no haver incorregut en cap de les causes d’incapacitat que arreplega l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial i l’article 44 de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal. A més, hauran de ser llicenciats en Dret o posseir un títol equivalent en els plans d’estudi actuals, és a dir, el grau en Dret.

El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals explicats a partir de l’endemà al de la data de publicació de la convocatòria en el BOE, és a dir, a partir de matí.

El primer exercici, el diumenge 7 d’octubre

Sense perjudici que l’anunci oficial es realitze en el moment i pel llit oportú, excepte supòsit de força major el primer exercici tindrà lloc diumenge que ve 7 d’octubre de 2018 en les províncies assenyalades en la Base 8a.B.1, amb la següent distribució:

Examen a Barcelona: Aspirants que en la sol·licitud de participació facen constar la seua residència en Illes Balears, Barcelona, Castelló, Girona, Huesca, Lleida, Tarragona, València i Saragossa.

Examen a Granada: Aspirants que en la sol·licitud de participació facen constar la seua residència a Almeria, Cadis, Còrdova, Granada, Huelva, Jaén, Màlaga, Melilla i Sevilla.

Examen a Valladolid: Aspirants que en la sol·licitud de participació facen constar la seua residència a la Corunya, Àlaba, Astúries, Àvila, Burgos, Cantàbria, Guipúscoa, León, Lugo, Orense, Palència, Pontevedra, Salamanca, Segòvia, Valladolid, Biscaia i Zamora.

Examen a Madrid: Resta d’aspirants.

Segons les bases de la convocatòria, superaren el primer exercici els 1.500 primers candidats que obtinguen les millors qualificacions, podent ampliar-se aquest nombre només en els supòsits que diversos opositors tinguen la mateixa nota de tall i a conseqüència de les impugnacions que siguen benvolgudes, quedant la resta de candidats apartats del procés selectiu.

El segon exercici tindrà lloc a partir de l’última setmana del pròxim mes de novembre i el tercer a partir de la segona setmana del mes de maig de 2019.

Les bases i el temari de la convocatòria poden consultar-se en el següent enllaç:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/servicios/acceso-a-la-carrera-judicial–jueces-y-fiscales/convocatorias-en-curso/acceso-a-la-carrera-judicial–juez—fiscal-2018–bases-y-temario-de-la-convocatoria-

A més, la Comissió de Selecció ha publicat una nota informativa amb les novetats essencials de la convocatòria i el calendari previst:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/servicios/acceso-a-la-carrera-judicial–jueces-y-fiscales/convocatorias-en-curso/acceso-a-la-carrera-judicial–juez—fiscal-2018–avisos-y-notas-informativas–nota-informativa–novedades-esenciales-y-calendario-de-la-nueva-convocatoria-2018-

Publicitat