domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Sanitat manté la vigilància activa de control sanitari en els centres residencials

El DOGV publica hui la resolució de la Conselleria sobre l'adopció de mesures en residències davant la situació sanitària de la Covid-19 una vegada finalitzat l'estat d'alarma

Amb data de hui s’ha publicat en el DOGV la resolució de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (2020/4768) sobre l’adopció de mesures relatives a centres socials de caràcter residencial davant la situació sanitària ocasionada per la Covid-19, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, una vegada finalitzat l’estat d’alarma decretat el passat 14 de març.

Una vegada finalitzat l’Estat d’alarma, correspon a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, com a autoritat sanitària competent en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, adoptar les mesures oportunes per al control d’esta malaltia que, tal com s’indica en la resolució, en relació amb les persones majors, amb discapacitat i altres persones usuàries de centres de serveis socials de caràcter residencial, “es troben en situació de major vulnerabilitat davant esta infecció per la seua edat avançada, patologia de base o comorbiditat i convivència en entorns tancats, la qual cosa els fa més fràgils davant les malalties”.

Per tot això, en el cas de la seua propagació en persones
vulnerables en centres residencials, “fa necessari el manteniment de mesures organitzatives i de coordinació, orientades a reduir el risc de contagi així com a tractar de la forma més adequada a les persones que patisquen esta malaltia”.

La Conselleria de Sanitat va dictar, amb data 18 de març, resolució per la qual s’acordaven mesures excepcionals en relació amb les actuacions sanitàries en les residències de persones majors dependents, independentment dela seva titularitat i tipologia de gestió, en salvaguarda de la salut pública. A partir del cessament de l’estat d’alarma s’estableixen mesures organitzatives per a continuar garantint la prevenció i control sanitari de la infecció en els centres residencials de serveis socials.

S’estableix que els centres de serveis socials de caràcter residencial continuaran sent objecte de vigilància i seguiment respecte a l’existència i possible aparició de casos de Covid-19, per la Comissió de control de centres residencials, constituïda en cada departament de salut.


La Comissió establirà i aplicarà tots els mecanismes necessaris per a garantir la prevenció, detecció, atenció integral i control enfront del COVID-19. Presidirà esta Comissió la Gerència o la Direcció d’Atenció Primària del departament de Salut i la formarà personal amb competències en matèria de Salut Pública, Medicina Preventiva, prevenció de riscos laborals, Hospital a domicili, inspecció de serveis sanitaris, un representant de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, a més d’aquells professionals que considere necessaris incorporar la gerència. En els departaments en règim de concessió, ha de formar també part d’ella el comissionat de la Conselleria.

Es continuen establint els següents graus de control de vigilància sanitària:

  • Grau 0 (G0): centres sense cap cas sospitós o confirmat actiu en residents ni en treballadors. Implica el seguiment i control que les mesures que s’adopten són les adequades i per a detectar l’aparició de possibles casos.
  • Grau 1 (G1): centres amb un o més casos sospitosos o confirmats actius de Covid-19 en residents o treballadors, que determina la declaració de brot per salut pública. Implica vigilar l’evolució dels casos positius i de la situació epidèmica, i l’adopció de les mesures de prevenció i protecció adequades, en col·laboració amb els recursos sanitaris i el servei de prevenció de riscos laborals del centre residencial.
  • Grau 2 (G2): centres amb una evolució en gravetat de la situació epidèmica en residents o treballadors, que determina, a criteri de la Comissió de control de centres residencials, la resolució d’implementació de mesures per al control de l’assistència sanitària del centre.

A més s’estableixen altres mesures, com que els centres residencials que a data 21 de juny estiguen en vigilància activa de control sanitari grau 1 i grau 2 es mantindran en esta situació fins al tancament de l’actual brot actiu que justifica aqueixa actuació, amb les mateixes mesures de protecció i aïllament. Per a cada centre residencial en vigilància activa G1 o G2, la Comissió de control designarà un professional empleat públic com a coordinador de l’assistència sanitària que garantirà que s’han adoptat les mesures establides sobre la ubicació i aïllament en el centre, mesures higièniques i de protecció, coordinació per al diagnòstic, seguiment i, si és el cas, derivació sanitària dels residents.

S’indica també que aquelles resolucions que puguen implicar el confinament en espais tancats i la limitació de drets i llibertats de les persones residents, hauran de ser comunicades a l’autoritat judicial i a la fiscalia. La resolució publicada mantindrà la seua eficàcia fins que la situació sanitària en relació amb el brot epidèmic permeta la seua reconsideració, modificació o posar fi a esta.

Últimas noticias

Contenido relacionado