Sanitat abonarà la carrera professional als interins i reconeixerà el grau de major nivell al personal fix i interí

Es destinaran 3,5 milions a exempció de guàrdies durant l'embaràs i permís per lactància

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública realitzarà el pagament de la carrera professional als interins en 2019. A més, es reconeixerà el grau de carrera professional de major nivell al personal fix que accedisca per promoció interna.

Així ho va destacar la titular d’aquest departament, Ana Barceló, en la seua compareixença en la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts Valencianes divendres passat.

En aquest sentit, la Conselleria està negociant amb les organitzacions sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, els projectes de decret pels quals es regulen els sistemes de carrera professional i avaluació de l’acompliment en l’àmbit del personal, la gestió del qual correspon a aquest departament i que substituiran als que estan vigents actualment.

Amb totes les mesures incloses en aquesta nova regulació, es millora substancialment la situació existent, tant per al personal fix com per al personal amb vinculació temporal, i s’inclouen importants millores per a tots ells.

Així mateix, es resolen molts dels problemes derivats de la implantació del sistema de carrera professional i avaluació de l’acompliment del personal, que han donat lloc a nombrosos pronunciaments judicials.

Respecte al personal amb vinculació temporal de llarga durada, s’estableix que tindran la mateixa consideració que el fix quant a paritat de retribucions, referides en aquest cas a les inherents als diferents graus de carrera professional, pel mateix treball en iguals circumstàncies. En conseqüència, es reconeixerà el dret a obtindre la retribució inherent al grau de carrera que li corresponga.

A més, s’inclouen mesures que beneficiaran a tot el personal, com la regulació dels efectes en la carrera professional del personal que ha anat desenvolupant la seua promoció professional en diferents grups de titulació.

Per a determinar el temps de permanència necessari per a accedir als diferents graus de carrera, no solament es tindrà en compte els serveis prestats en el grup de titulació de procedència, sinó també aquells períodes de serveis prestats en categories pertanyents a diferents grups o subgrups de classificació, computant-se en aquest cas de forma proporcional.

També se simplifica el procediment d’implantació i avaluació de resultats.

Exempció de guàrdies durant l’embaràs i permís per lactància

A més, la consellera ha anunciat que es destinaran 3,5 milions per a l’exempció de guàrdies durant l’embaràs i permís per lactància, sense minvament salarial respecte a la situació prèvia de l’embarassada.

Amb això s’implementarà una de les mesures incloses en l’Objectiu 5 de l’I Pla d’Igualtat de la Conselleria, i que té per finalitat la promoció de la salut laboral de les empleades i empleats públics des d’una perspectiva de gènere.

Amb això es pretén que les treballadores que, dins de la seua jornada de treball, realitzen guàrdies a més de la seua jornada ordinària, puguen quedar exemptes de la realització d’aquestes, sense minvament retributiu, mantenint així les mateixes retribucions durant l’embaràs i lactància, respecte de la situació prèvia a l’embaràs.

D’aquesta manera, abans del 2012, les treballadores dels centres sanitaris tenien reconegudes diverses millores en cas d’embaràs i permís de lactància mitjançant Acords, millores que van ser suspeses com a conseqüència de la Disposició Final tercera del Decret llei 1/2012 del Consell, dictada per a la consecució de la reducció del dèficit de l’Administració del Consell.

Increment pressupostari en recursos humans

El pressupost de Sanitat per a 2019 en l’àrea de recursos humans creix en 32 milions, un 1,2% d’increment, a fi d’estabilitzar les plantilles, baixar la taxa de temporalitat al 8% i millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris.

En aquest sentit, a més del pagament de la carrera professional dels interins i reconéixer el grau de la carrera de major nivell al personal interí i fix, també es procedirà al pagament del complement de dispersió per al personal d’Atenció Continuada, i s’equipararà salarialment als facultatius dels centres de salut sexual i reproductiva amb la resta de facultatius especialistes.

Així mateix, es reconeixerà el pagament de nocturnitat, festivitat, treball per torns i reducció horària per jornada nocturna al personal de veterinària i es procedirà al pagament de guàrdia per localització del personal de resposta d’alerta precoç i resposta ràpida de Salut Pública.

Per a la consellera Ana Barceló “aquesta legislatura ha significat la fi de la precarietat a la qual han estat sotmesos durant molt de temps els professionals de la salut. En aquests tres anys hem convocat les oposicions de 2014, 2015 i 2016, s’ha publicat l’OPE de 2017 i tenim prevista la publicació de les OPE de 2018″.

També es destinaran 7,9 milions per a crear 219 places amb l’objectiu de culminar el procés d’internalització del servei de ressonàncies magnètiques en els 13 departaments que anteriorment el tenien externalitzat.

Per a la incorporació del personal necessari per a la utilització de la tecnologia oncològica, procedent de la donació de la Fundació Amancio Ortega, es destinaran 1,6 milions d’euros i, d’altra banda, 2,5 milions d’euros dins del programa RESIEQUIFAR per a assumir la prestació farmacèutica dels centres sociosanitaris.

Segons Barceló, “els alts índexs de satisfacció de la sanitat pública corresponen, principalment, al nivell de formació, a la implicació i compromís dels nostres professionals, i aquesta Administració avança per a reconéixer els seus drets i millorar les seues condicions per una qüestió de justícia.”

Publicitat