martes, 28 mayo 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

S’estableix el currículum i l’ordenació general d’Educació Primària

L’objectiu és aprofundir en la qualitat educativa i dotar als centres d’una major autonomia i flexibilitat horària en l’Educació Primària.

Per tant, s’ha realitzat una sèrie de modificacions entre les quals destaquen qüestions relatives a l’horari lectiu, els informes d’avaluació, el foment de la innovació i l’organització dels equips docents.

Respecte a l’horari lectiu, els centres podran programar sessions lectives d’entre 45 i 60 minuts; l’horari lectiu setmanal serà de 25 hores, del dilluns a divendres; la jornada escolar començarà, amb caràcter general, a les 9.00 i finalitzarà a les 17.00 hores; cada centre establirà un període de descans diari de 30 minuts, mentre que el descans mínim entre les sessions de matí i vesprada serà d’1.30 hores.

A més, els horaris seran confeccionats pels centres amb autonomia, però atenent als criteris que s’especifiquen, relatius a la càrrega horària de les àrees i assignatures; els períodes lectius setmanals de lliure disposició es podran assignar a diverses àrees o projectes disciplinaris.

Quant a l’avaluació, els centres podran establir el model d’informe d’avaluació que consideren oportú en el seu projecte educatiu, encara que en els documents d’avaluació caldrà ajustar-se als termes de la normativa vigent.

Per a fomentar la innovació i promoure l’autonomia dels centres, la programació didàctica es podrà dur a terme mitjançant projectes específics, com a treball per projectes, per àmbits o interdisciplinaris, dirigits a millorar l’èxit escolar i a l’adquisició de les competències i els objectius del currículum, així com per a promoure la transversalitat de coneixements.

A més, es promou l’organització en equips dels docents de primer i segon curs, dels de tercer i cambra i dels de cinqué i sisé, cadascun dels quals actuarà sota la direcció d’un coordinador.

Últimas noticias

Contenido relacionado