STEPV exigeix un procés d’oposicions més just i transparent

  • També ha exigit la convocatòria d’una Mesa Sectorial per a tractar la recuperació i ampliació de les plantilles

Ahir va tenir lloc la Mesa Sectorial per a tractar la convocatòria d’oposicions del cos de mestres que, segons Conselleria es publicarà després de Pasqua. Recordem que l’oferta de places per al cos de mestres és de 3.000 places per a 2018, distribuïdes de la següent manera: 675 Educació Infantil 675, 400 Llengua Estrangera: Anglés, 180 Educació Física, 150 Música, 500 Audició i Llenguatge, 120 Pedagogia Terapèutica i 975 Educació Primària.

STEPV ha criticat que aquesta negociació es produeix sense cap acord en el pacte d’estabilitat i sense la negociació de les plantilles, com a mínim, de primària, secundària i FP, retallades pel govern anterior per tal de recuperar i millorar el nombre de docents que necessiten els centres educatius per desenvolupar la docència i l’atenció a l’alumnat. El Sindicat ha anunciat mobilitzacions del col·lectiu de professorat interí que exigeix garanties per continuar treballant en cas que no supere les oposicions, de la mateixa manera que estan fent altres territoris com Andalusia.

El Sindicat ha presentat una bateria de propostes per tal de fer més just, garantista i transparent el procés d’oposicions per a les persones aspirants. Entre aquestes propostes, STEPV ha defensat l’anonimat de les persones aspirants en les proves, reducció d’aspirants per tribunal, dret a la revisió de les proves, rebuig a la distribució de places per especialitat, ja que no és tan garantista, adaptacions a les persones aspirants amb situacions sobrevingudes derivades d’accidents o per maternitat, sorteig de tots els membres del tribunal, inclòs el president/a i que estiguen en actiu en l’especialitat concreta almenys els darrers 5 cursos, consulta dels resultats telemàticament, creació d’un tribunal exclusiu de baremació de mèrits i millores en l’annex del barem de mèrits.

Aquesta convocatòria ve marcada per les novetats incorporades pel RD 84/2018, que modifica el RD 276/2007 marcat pel Ministeri d’Educació valorades com a insuficients per part del STEPV. Aquestes modificacions són l’ampliació de les boles a extraure per a fer la realització de la prova tema escrit, en l’especialitat d’Educació Primària són 4 boles i a la resta d’especialitats del Cos de Mestres en són 3, i en la resta de cossos docents seran 5 boles. En la Fase de Concurs s’ha ampliat la puntuació màxima que es pot aconseguir, ja que la puntuació màxima per experiència docent s’amplia fins a 7 punts i calen 10 anys per a obtenir la puntuació màxima. I també s’ha modificat la ponderació entre la Fase d’Oposició i la Fase de Concurs per a obtenir la puntuació global del concurs-oposició a un 60% oposició i 40% concurs.

A més a més d’aquestes novetats del Ministeri, Conselleria d’Educació implementarà altres novetats en la present convocatòria d’oposicions que s’han tractat avui en mesa sectorial com és la implementació de processos telemàtics en la inscripció a les oposicions i en els processos de reclamacions als llistats d’admesos i exclosos. És així com advertim al professorat a realitzar les gestions prèvies oportunes per tal d’obtenir el certificat digital o el sistema cl@u en el cas de voler participar en els processos selectius.

La intenció de la Conselleria d’Educació és reprendre la proposta de repartiment de les places per tribunal, a la qual cosa STEPV s’ha posicionat en contra degut als efectes més negatius que positius que va tindre en les convocatòries d’oposicions darreres on es va articular.

Una altra novetat és que es recupera, per aquelles persones aspirants que no tinguen la competència lingüística en valencià, s’articularan proves prèvies per a obtenir C1 i Capacitació Valencià segons siga el cas.