La Generalitat regula la prestació del servici de taxi durant l’alarma: dies, llocs i passatgers

Els operadors de transport reduiran l'oferta total d'operacions en, almenys, un 50%.

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha dictat una resolució en la qual regula la prestació del servici de taxi durant la vigència de l’estat d’alarma decretat pel Govern davant la pandèmia del coronavirus, i en el qual estableix que els titulars d’autoritzacions, “amb caràcter preferent”, donaran el seu servici en hospitals i establiments públics sanitaris, “de manera que queda garantida permanentment l’assistència al ciutadà” en aquests establiments.

Així mateix, estableix que tots els desplaçaments que es realitzen en taxi “hauran de fer-se individualment, llevat que s’acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors o per una altra causa justificada”, tal com consta en la resolució del conseller de Política Territorial, Arcadi España, de data d’aquest dimarts i que entra en vigor aquest dimecres, data de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

El text arreplega que la situació d’alerta creada com a conseqüència de l’aparició i avanç del Covid-19, requereix que, per part de les diferents administracions, en l’àmbit de les seues respectives competències, “adopten aquelles mesures que siguen necessàries per a evitar un major risc d’exposició i transmissió del virus derivat del contacte diari entre ciutadans”.

Per a açò va ser promulgat el Reial decret 463/2020, de 14 de març, que declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària, en l’article de la qual 14, relatiu a les mesures en matèria de transport interior, estableix que en els servicis de transport públic de viatgers per carretera, ferroviaris, aeri i marítim que no estan sotmesos a contracte públic o obligacions de servici públic “els operadors de transport reduiran l’oferta total d’operacions en, almenys, un 50%”.

Així mateix, l’article 3.4 estableix que els desplaçaments duts a terme en transport públic de viatgers en vehicle de turisme, a l’empara del que es disposa en l’article 7 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, “hauran de fer-se individualment, llevat que s’acompanye a persones amb discapacitat, menors, majors o per una altra causa justificada”.

A més, arreplega que la Llei 13/2017, de 8 de novembre del Taxi de la Comunitat Valenciana faculta la Conselleria competent en matèria de transport per a la regulació del transport públic discrecional de persones viatgeres en vehicles de turisme que es realitze dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Davant aquesta situació, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat resol establir un règim de prestació de servicis del taxi en les àrees de prestació conjunta de València i Alacant que suposa que durant els dies senars únicament prestaran el servici de taxi les llicències senars i en els parells únicament prestaran el servici de taxi les llicencies parells.

Aquest règim no serà aplicable a les llicències que tinguen vehicle adaptat per a la prestació de servicis a persones amb mobilitat reduïda, que podran prestar servici tant els dies pares com els imparells.

En aquelles àrees de prestació conjunta en les quals està previst un dia de descans obligatori setmanal, es mantindrà en les condicions en què estiga determinat.

En aquells supòsits en què siga necessari incrementar l’oferta de servicis de taxi per a donar trasllat al personal sanitari, es dictarà nova resolució de l’òrgan competent que incloga aquesta circumstància.

Aquest règim de prestació de servicis estarà vigent durant el període establit en la declaració de l’estat d’alarma, i les possibles pròrrogues que s’acorden si escau.

CatalàEspañol