domingo, 16 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Un total de 20 municipis de la Comunitat podran beneficiar-se de millors condicions per a fer front als seus deutes

Un total de 20 municipis podran beneficiar-se de millors condicions per a fer front als deutes derivats del mecanisme de pagaments a proveïdors, que en l’actualitat salden mitjançant retencions de la participació en els tributs de l’Estat. La mesura permetrà als municipis afectats (un 6,8% del total) que, sense rebre nous recursos, puguen regularitzar la seua situació retornant els diners a través d’operacions de crèdit i no per la via de la retenció de la seua participació en els ingressos de l’Estat, com s’ha comentat anteriorment. La decisió, adoptada per la Comissió Delegada del Govern per a Assumptes Econòmics (CDGAE), suposarà per a eixos 268 municipis (amb un deute pendent de 763,9 milions d’euros) un important estalvi de costos financers, ja que el tipus d’interés aplicable es reduirà en més de quatre punts percentuals. El que se’ls ve aplicant en l’actualitat supera el 5% anual.

Bàsicament, es tracta de municipis que en els anys 2012 i 2013 no van formalitzar préstecs amb el llavors Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors de les Entitats Locals per no tenir un pla d’ajust aprovat i valorat favorablement per l’ara Ministeri d’Hisenda i funció Pública. Tampoc es van acollir a una mesura idèntica que es va habilitar en dues ocasions l’any 2015, mitjançant sengles Acords de la CDGAE. Un pla d’ajust Precisament, per a optar a la mesura que ara s’aprova, s’exigirà la condicionalitat financera que no van assumir en 2012 i 2013 en el marc de les diferents fases del mecanisme de pagaments a proveïdors, havent de, en conseqüència, aprovar un pla d’ajust i sotmetre-ho a la valoració del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. La Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local (SGFAL), mitjançant Resolució i per delegació de la Comissió Delegada, determinarà el procediment i terminis per a fer efectiva aquella modificació, així com l’aprovació de la relació de municipis i els imports màxims als quals els resultarà d’aplicació i que seran equivalents al saldo viu del deute que mantinguen amb el compartiment Fons en Liquidació per al finançament dels Pagaments als Proveïdors d’Entitats Locals.

Últimas noticias

Contenido relacionado