martes, 16 julio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

Troba ací la sol·licitud del programa de subvencions a la contractació de joves qualificats per entitats locals

Qui pot sol·licitar-ho?

Podran ser beneficiaris d’estes ajudes els ajuntaments, les mancomunitats i les diputacions de la Comunitat Valenciana, així com els seus organismes autònoms.

En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries les entitats en què concórrega alguna de les prohibicions previstes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Quantia de l’ajuda / Procediment de pagament

REQUISITS PER A LA DISTRIBUCIÓ DE LA DOTACIÓ:
Es proposarà la distribució de la dotació pressupostària desglossant per tipus d’entitat local (ajuntaments, mancomunitats i diputacions) d’acord amb els criteris següents:
a) Es proposarà per a tots els sol·licitants l’import del barem estàndard de costos unitaris que corresponga a la contractació prioritzada pel sol·licitant en el formulari annex a la sol·licitud.
b) en el cas que la dotació no s’haguera esgotat després de procedir segons el que disposa el paràgraf anterior, el sobrant es distribuirà fins a esgotar el crèdit disponible en proporció a la desocupació registrat de jóvens menors de 30 anys del corresponent àmbit territorial.
c) Si la dotació resultara insuficient per a procedir segons el que establix l’apartat a), es prioritzaran els sol·licitants segons la major desocupació registrat de jóvens menors de 30 anys. Es tindran en compte les estadístiques de desocupació registrat corresponents al mes anterior al de la data de la resolució de convocatòria.

En cap cas l’import assignat podrà superar la quantia de l’ajuda sol·licitada.

Quan s’ha de sol·licitar?

Termini de presentació

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el DOGV núm. 8022, de 19/04/2017.

On s’ha d’anar?

Presencial

a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració Local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit l’oportú conveni.
c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’establisca.
d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger.
e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

Per internet

Tramitar amb certificat electrònic:

https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=18598

Què s’ha de presentar?

Només podrà presentar-se una sol·licitud per cada tipus d’entitat local, de manera que s’inadmetrà la presentada per organismes autònoms en el cas que les entitats de què depenen presenten igualment sol·licitud

La sol·licitud general haurà d’anar acompanyada, amb caràcter general, amb la documentació següent:

a) Si és el cas, documentació identificativa del sol·licitant i, si és el cas, identificació i acreditació del representant legal.

 

b) Formulari annex a la sol·licitud.
c) Dos exemplars de les dades de domiciliació bancària, segons model normalitzat. En el cas que no haguera variat respecte de l’última sol·licitud presentada davant del SERVEF per l’entitat sol·licitant, s’haurà d’identificar la corresponent versió.
d) Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari ni per a ser receptor del pagament a què fa referència els apartats 2 i 3 de l’article 13 i l’apartat 5 de l’article 34 de la Llei 38/2003, segons model normalitzat.
e) Imprés normalitzat sobre les dades requerides per a la notificació electrònica.
f) Certificat del secretari o interventor de la corporació local o òrgan corresponent de les entitats dependents o vinculades a esta on conste que l’entitat disposa d’assignació pressupostària suficient per a fer-se càrrec de les partides pressupostàries no subvencionades pel SERVEF.

Com sol·licitar-ho? Passos

1. La concessió d’estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva.
2. La instrucció correspondrà a les direccions territorials del SERVEF.
3. L’òrgan instructor podrà demanar dels interessats l’aportació addicional de tots els documents i dades aclaridores que estime necessaris per a resoldre sobre la sol·licitud presentada.
4. Examinades les sol·licituds, l’òrgan instructor emetrà un informe on farà constar que les entitats beneficiàries complixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.
5. En la subdirecció general competent en matèria d’Ocupació es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular de la dita Subdirecció o persona que designe per a la seua substitució, que ho presidirà; dos vocals; i una persona que ostentarà la secretaria, amb veu però sense vot. La designació de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria s’efectuarà per la persona titular de la direcció general competent en matèria d’Ocupació.
6. La proposta de concessió es formularà a l’òrgan concedent per l’òrgan col·legiat a través de l’òrgan instructor.
7. La competència per a conéixer i resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon al director general d’Ocupació i Formació per delegació del director general del SERVEF.
8. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos.
9. Transcorregut el termini anterior sense que s’haja dictat i notificat resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.
10. La notificació de les resolucions i actes de tràmit es practicarà a través de la seu electrònica de la Generalitat, https://sede.gva.es, per al que el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física). A tal fi es remetrà un avís a l’adreça de correu electrònic que figure en l’expedient, on s’informarà de la posada a disposició d’una notificació en l’esmentada seu electrònica. La falta de pràctica de l’avís no impedirà que la notificació siga considerada plenament vàlida.
11. Si per raons tècniques o de qualsevol altra índole la notificació electrònica no fóra possible, es practicarà per mitjà de correu certificat.

Per a mes informació

Últimas noticias

Contenido relacionado