domingo, 23 junio 2024

Información y noticias de la provincia de Valencia

El TSJ manté la suspensió cautelar del decret de plurilingüisme

La Secció 4a de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ha resolt mantenir la suspensió cautelar del decret que estableix el model lingüístic educatiu valencià en l’ensenyament no universitari.

La Sala rebutja així el recurs interposat per la Generalitat Valenciana contra la mesura cautelar de suspensió acordada el passat mes per l’Alt Tribunal Valencià a instàncies de la Diputació Provincial d’Alacant.

Els magistrats entenen que, en cas de no suspendre temporalment la norma que regula l’ús del valencià en l’ensenyament no universitari, “en finalitzar el cicle formatiu, l’acreditació serà inferior per als quals opten pel castellà (…), i el fet que puguen completar-la mitjançant un sistema a determinar evidència que existeix discriminació entre els quals opten per l’idioma castellà enfront del valencià, que no necessitaran complementació alguna per a l’acreditació d’anglés”.

Segons el TSJCV, la suspensió del decret s’acorda perquè “existeix perjudici irreparable si s’inicia l’educació en un nivell i no pot modificar-se (per un altre superior), havent d’obtenir-se el certificat d’idiomes de l’inferior”.

En la seua resolució, notificada avui a les parts, la Sala manté que “malgrat el que insisteix el lletrat de la Generalitat, la certificació és diferent per als alumnes que opten pel bàsic, que sempre obtindran una certificació inferior que els que ho facen en el nivell avançat, i aquesta diferència de nivells ve marcada per l’ensenyament en castellà o valencià”.

La Sala rebutja els arguments exposats per la Generalitat, que considerava improcedent la suspensió de la norma basant-se en la previsió que el decret recorregut només entra en vigor en el curs 2017-2018 per a l’educació infantil, on no s’ha previst l’obtenció de cap certificació.

El Tribunal considera, no obstant això, “que este argument no pot acceptar-se doncs si no entra en vigor immediatament tampoc pot perjudicar la suspensió”.

No es convocarà Ple

En l’acte es rebutja també la petició plantejada per l’Administració Autonòmica perquè el recurs contra la suspensió cautelar del decret fóra resolt pel Ple de la Sala contenciosa administrativa, és a dir pels 23 magistrats que la integren, i no pels tres jutges de la Secció 4a que veuen l’assumpte.

El Tribunal considera que la petició de la Generalitat és extemporània. Després de recordar que la convocatòria del Ple per a resoldre un assumpte és competència del President de la Sala contenciosa administrativa del TSJ o de la majoria dels membres d’esta, els magistrats assenyalen que la petició “hauria d’haver-se plantejat amb anterioritat, açò és, en personar-se el lletrat de la Generalitat” o en el moment en el qual se li va donar trasllat per a oposar-se a la sol·licitud de mesura cautelar de suspensió plantejada per la Diputació, però “no quan ja s’ha resolt la mesura cautelar de forma no favorable a la tesi de l’Administració demandada, intentant modificar la composició del Tribunal que ha de resoldre el recurs de reposició”.

La Secció 4a del Contenciós Administratiu rebutja també la postura de la Generalitat, que entenia que la Diputació d’Alacant no estava legitimada per a interposar el recurs contra el decret. Després de recordar que al principi d’este contenciós la Generalitat no va qüestionar la legitimitat de la Corporació Provincial alacantina per a ser part en el mateix, conclou que si bé la Diputació no té competències en matèria educativa, “té un interés legítim per a eixir en defensa dels drets dels seus ciutadans que crea infringits o menyscabats” perquè l’Administració Autonòmica “no és l’única que defensa interessos generals; també ho fa la Diputació actora”.

Els magistrats reiteren que els arguments exposats en l’acte es refereixen “únicament a la mesura cautelar, no al fons del recurs” i assenyalen que l’acordat ara en gens prejutja “el que puga resoldre’s en el seu moment en la sentència que es dicte”.

La Secció 4a desestima en una altra resolució independent el recurs interposat pel Sindicat de Treballadors i Treballadores de l’Ensenyament, que també sol·licitava l’aixecament de la suspensió cautelar del decret de plurilingüisme en l’ensenyament no universitari acordat al maig.

La decisió del TSJCV no és ferm. Pot ser recorreguda.

Últimas noticias

Contenido relacionado