El TSJCV ordena que les beques per a màsters no habilitats en universitats privades paguen tota la primera matrícula

Anul·la resolucions que limitaven la contribució del Consell en el curs 2014-2015 en estimar parcialment el recurs d'un alumne de la UCV

Europa Press
PublicitatAVL

La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha establit en una sentència que les beques concedides als alumnes de màsters impartits per universitats privades que no habiliten per a l’exercici d’una professió han de cobrir la totalitat del cost de la primera matrícula conforme als preus públics fixats per crèdit.

D’aquesta forma, l’alt tribunal valencià ha estimat així parcialment el recurs d’un estudiant de la Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV) contra les resolucions que limitaven la compensació econòmica de la Generalitat als beneficiaris d’aquestes beques quant a la part no finançada amb càrrec als Pressupostos Generals de l’Estat per al curs 2014-2015.

PublicitatRovira  

L’estudiant va ser becat pel Ministeri d’Educació amb 978,60 euros (16,31 euros) per a cursar en la citada universitat privada un màster de gestió administrativa. La matrícula del màster, que no habilita per a l’exercici professional, tenia un cost total de 1.900,20 euros, per la qual cosa el becari va sol·licitar a la Generalitat que assumira l’import restant: 921,60 euros.

La Direcció General d’Universitat, Investigació i Ciència de la Conselleria d’Educació, en una resolució dictada el 9 de desembre de 2015, va acordar concedir-li únicament una compensació de 77,40 euros. Aquesta decisió, que va ser confirmada el febrer de 2016 per la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, fixava un límit de gasto per a la Generalitat derivat del nivell d’experimentalitat (conjunt de pràctiques) que la Conselleria reconeixia al màster.

No obstant això, la Sala Contenciosa Administrativa del TSJCV ha anul·lat ara les resolucions de la Conselleria d’Educació en entendre que contradiuen tant la normativa estatal com l’establit per decret per la mateixa Generalitat, que va establir en el seu moment per als màsters no habilitats de professió en el curs 2014-2015 un preu únic per crèdit de 46,20 euros per gastos de primera matrícula, “sense cap menció o referència a nivells d’experimentalitat”.

“PRESERVAR LA GRATUÏTAT DE LA MATRICULACIÓ”
Segons s’arreplega en la sentència, distribuïda aquest dimarts pel TSJCV, la Generalitat ha d’abonar la diferència entre el cost sufragat pel Ministeri d’Educació i l’import total de la primera matrícula “perquè el becari no haja de realitzar cap aportació en relació amb el mínim fixat per la comunitat autònoma, salvaguardant i preservant la gratuïtat de la matriculació”.

Per tot açò, la sala acorda condemnar la Conselleria d’Educació a abonar a l’estudiant la quantia de 844,20 euros, addicionals als 77,40 euros que ja li van ser reconeguts, fins a sumar la quantitat de 921,60 euros, que és el total de la beca a càrrec de la part demandada, més els interessos legals a explicar des de la data de notificació de la sentència, tot açò sense fer imposició quant al pagament de les costes processals causades d’acord amb el fonament de dret sisé de la present resolució.

Finalment, el tribunal no creu necessari abordar l’al·legació del recurs relativa a una suposada discriminació entre els alumnes d’universitats privades respecte als de les universitats públiques, una vegada reconegut el dret del demandant a percebre de l’administració autonòmica la compensació econòmica reclamada.

Publicitat