Proclamades les candidatures provisionals a Claustre i Rectorat per la Junta Electoral de l’UJI

En les eleccions a Rectorat només es presenta la catedràtica de Filologia Anglesa Eva Alcón com a candidata.

494

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I de Castelló ha proclamat provisionalment les candidatures que concorreran a les eleccions de Claustre i Rectorat en el pròxim mes de maig. Pel Rectorat només s’ha presentat una candidatura, la de la catedràtica de Filologia Anglesa, Eva Alcón Soler.

Pel que fa al Claustre, en el sector del PDI doctor amb vinculació permanent i pertanyent a cossos docents universitaris, s’han presentat dues candidatures col·lectives: ‘Profesorado Independiente Alternativo-PIA’ (amb 12 membres a la llista) i Candidatura per l’UJI (amb 71 membres) i cinc individuals. En el sector de PDI no doctor, personal contractat i ajudant, hi ha dues candidatures col·lectives (‘Profesorado Independiente Alternativo-PIA’ i Candidatura per l’UJI) i una individual; en el sector becaris una candidatura conjunta (Candidatura per l’UJI) i en el sector de Personal d’Administració i Serveis (PAS) s’ha presentat una candidatura conjunta (Un Pas Endavant) i 12 individuals.

Pel que fa als estudiants són tres les candidatures que es presenten a les eleccions que se celebraran el 16 de maig de 2018 per a la renovació de la representació de l’alumnat al Claustre de la Universitat Jaume I. Per part de Som Universitat/’Somos Universidad’ integren la llista 27 candidats i candidates; SAÓ UJI presenta 28 candidats i candidates, i Plataforma Estudiantil, que presenta 27 candidats i candidates.

El cens per les eleccions a Rectorat i Claustre és de 15.652 persones: 427 corresponent al professorat funcionari doctorat; 949 de PDI no doctorat, personal contractat i ajudant; 619 becaris i becàries; 12.989 membres dels alumnes i 668 membres del personal d’administració i serveis. El nombre de claustrals que cal elegir són 71 en el sector de PDI funcionari; 14 per la resta de PDI; 1 becari o becària; 37 representants de l’alumnat i 16 del personal d’administració i serveis.

El Rectorat serà elegit per la comunitat universitària a través de sufragi directe, lliure, secret i ponderat per sectors de la comunitat universitària. Els coeficients són: 51% de professorat doctorat dels cossos docents universitaris; 11% de la resta de personal docent i investigador; 25,5% pels estudiants i 11,5% per al personal d’administració i serveis.
El període de reclamació de candidatures és del 24 fins al 27 d’abril de 2018.