Un informe jurídic avala el contracte de Salvador Martínez com a secretari assessor del consell de l’EMT

L'assessoria jurídica entén que el càrrec manca de la condició de personal directiu perquè les seues funcions no són estrictament d'aqueix caràcter.

Un informe de l’assessoria jurídica municipal de l’Ajuntament de València, elaborat després de la petició dels grups en l’oposició en el consistori, Cs, PP i Vox, avala el contracte de Salvador Martínez Tarín com a secretari assessor del consell d’administració de l’Empresa Municipal de Transports (EMT), un càrrec que manca de la condició de personal directiu, si bé es tracta d’una designació a proposta del president; nomenat, igual que els seus antecessors, per acord del consell sense concurrència pública, i les funcions del qual no implica que porte l’assessorament general de tota la societat.

Així consta en un informe en el qual l’assessoria jurídica municipal conclou que és “jurídicament correcte” que el secretari assignat “assumisca les funcions de lletrat assessor”, especialment, quan estan limitades “al mer assessorament intern” en les prestacions contemplades en el contracte de prestació de serveis, sense que incloga l’encàrrec de plets, segons ha pogut saber Europa Press.

Rovira  

L’informe s’ha realitzat davant dues sol·licituds d’informe formulades a l’octubre sobre, en el primer cas, la legalitat del paràgraf del contracte de secretari assessor del consell d’administració de l’EMT, que exclou de concurrència competitiva el contracte per aplicació d’una directiva de la UE, i en el segon, en qüestionar la legalitat del procediment de contractació triat per a adjudicar el contracte de prestació de serveis professionals a Salvador Martínez Tarín per a exercir el lloc de secretari-assessor del consell.

L’informe es refereix a l’article 16 dels Estatuts de l’EMT que estableixen que el consell d’administració nomenarà a la persona que haja d’exercir aqueix càrrec de consell assessor, en termes que denoten “la consideració de persona de confiança”. Amb anterioritat, al setembre, un altre escrit del Servei de Personal del consistori va ometre pronunciament de legalitat sobre el contracte en considerar que les propostes de contractes de prestació de serveis no queden subjectes a informe previ d’aquest òrgan.

En primer lloc, l’assessoria jurídica entén que el càrrec manca de la condició de personal directiu perquè les seues funcions no són estrictament d’aqueix caràcter i subratlla que es contracta la prestació laboral. D’altra banda, la vinculació amb l’EMT es produeix mitjançant contracte civil sense que siga personal de l’empresa si no contractat extern.

A aquestes circumstàncies no resta que s’expresse en aqueix contracte que es tracta d’una designació “de confiança” a proposta del president del consell –“personalíssima”– i afig els antecedents de les persones que van ocupar aqueix càrrec amb anterioritat, i la forma d’accés, des de 1986, per acord del consell d’administració. En el cas de Martínez Tarín, es va aprovar el nomenament l’octubre de 2015 amb tres abstencions i després de quatre anys es va subscriure el contracte qüestionat.

Per tant, en tots els casos s’ha entés que l’instrument jurídic útil per al nomenament de lletrat assessor és “acord del consell d’administració” sense procediment de concurrència pública i apunta al fet que en aqueix càrrec està subjecte a la confiança del consell que el nomena i que pot cessar-lo si la perd.
En aquesta línia, afig que són els estatuts de l’EMT els qui estableixen que el càrrec integre la funció de secretari i assessor i que la llei de designació de lletrats assessors de l’òrgan administrador de determinades societats mercantils assenyala que quan la companyia tinga un secretari lletrat en exercici, podrà assumir les funcions que la normativa atribueix al lletrat assessor.

A més, subratlla que l’empresa va licitar la contractació d’advocats a través d’un procediment de pública concurrència, per al que en 2018 es van publicar les bases del procés selectiu per a llocs de naturals laboral –selecció d’advocats– amb el que va optar per no externalitzar el servei a través d’un contracte administratiu de la llei de contractes del sector públic.

PublicitatJuega Limpio Orihuela