València destina més de 400.000 euros a les ajudes per a fomentar el xicotet comerç de barri

Els autònoms ja poden sol·licitar les ajudes municipals

Els autònoms de la ciutat de València ja poden sol·licitar les ajudes que la Regidoria de Comerç ha convocat, per tercer any consecutiu, per a la creació de nous comerços i la consolidació dels existents en la ciutat de València. Es tracta d’una proposta municipal que té per objectiu el suport a les activitats comercials dels barris de la ciutat per tal d’afrontar els seus gastos corrents derivats d’aspectes com la titularitat, exercici, desenvolupament i millora del negoci o activitat comercial. El termini per sol·licitar-les acaba el 30 d’abril.

“Esta ajuda està destinada als autònoms perquè puguen fer front al manteniment d’estos negocis i per a impulsar així la creació d’empreses comercials de proximitat”, ha manifestat el regidor de Comerç, Carlos Galiana.

Rovira  

La convocatòria d’estes ajudes municipals està dotada enguany amb 409.370,18 euros i podran destinar-se a partides molt diverses, com al pagament del lloguer del local comercial, a la implementació de sistemes de qualitat comercial, a la realització de cursos de formació del personal treballador, a implantar noves tecnologies de gestió empresarial per a l’exercici de la seua activitat, a la participació en plataformes individuals o conjuntes de comerç electrònic o a la realització d’auditories energètiques.

A més, a banda de millores internes del comerç, també estan contemplades partides enfocades a millorar el posicionament de cara a l’exterior: així es podran elaborar amb la línia de subvencions estudis de mercat, anàlisi d’oferta i de demanda, màrqueting empresarial, enquestes d’avaluació de satisfacció de clients, aplicació de servicis de geolocalització o altres destinats a avaluar la implantació o a millorar el posicionament de l’establiment comercial en el mercat.

Pel que fa a la imatge i comunicació també estan contemplats els gastos tendents a definir, millorar o difondre la identitat corporativa, tals com els derivats del disseny de noms, marques i logotips, el disseny o elaboració de material gràfic i documental; servicis d’assessorament o consultoria en matèria de modernització o promoció comercial, de millora de la imatge o d’assessorament laboral i fiscal relacionat amb l’exercici de l’activitat.

Altres accions que podrà dur a terme el xicotet comerç de la ciutat amb esta línia de subvencions municipals són implantar servicis tècnics i tecnològics per a la venda i difusió de l’activitat comercial a través d’Internet o per a la millora de les eines de comunicació comercial, és a dir: publicitat en radio, televisió, premsa, aplicacions per a telèfons i smartphones, Internet, blogs i xarxes socials o altres suports.

Per últim, estan també contemplades les quotes de segurs de responsabilitat civil, de subministrament d’energia, aigua, telèfon o Internet específicament referits a l’establiment comercial, l’obtenció de certificacions oficials en matèria d’igualtat o com a entitat col·laboradora en igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

D’altra banda cal dir que, se subvencionarà el 100% del total dels gastos justificats fins a un màxim de 3.000 euros per sol·licitant. La partida total destinada a línia de subvencions és de més de 400.000 euros, doblant quasi la xifra de la primera convocatòria.

SOL·LICITUD A TRAVÉS DE LA SEU ELECTRÒNICA

El procediment per a sol·licitar l’ajuda és ràpid i còmode, ja que cada usuari pot demanar-la directament des de sa casa, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de València.

PublicitatJuega Limpio Orihuela