El Ple del CGPJ acorda la progressiva ampliació del permís de paternitat de jutges i magistrats fins a les setze setmanes

Compleix així amb la seua obligació, prevista en la LOPJ, d'adaptar de forma immediata la situació dels membres de la Carrera Judicial a les millores aprovades per a altres empleats públics

El Ple del Consell General del Poder Judicial ha acordat per unanimitat modificar la duració del permís de paternitat del qual els jutges i magistrats podran gaudir per naixement de fill, que passa de les actuals cinc setmanes a setze. L’ampliació del permís es farà de forma progressiva, de tal manera que en 2019 passarà de 5 a 8 setmanes (amb efectes des del passat 8 de març); en 2020 arribarà fins a 12 setmanes i, finalment, en 2021 aconseguirà les 16 setmanes.

La decisió de l’òrgan de govern dels jutges millora la situació dels jutges i magistrats en adaptar-la al que es preveu en el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’ocupació i l’ocupació. A més de l’ampliació del permís de paternitat, l’acord del Ple afecta la llicència en cas de part, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o adopció; al permís per lactància d’un fill menor de 12 mesos i al permís per raó de violència de gènere sobre la dona.

Rovira  

El Ple del CGPJ ha aplicat l’obligació recollida en l’art. 373.7 de la Llei orgànica del Poder Judicial després de la reforma aprovada el passat 30 de desembre. Aquest precepte estableix que el CGPJ “tindrà l’obligació d’adaptar de manera immediata, mitjançant acord del Ple” qualsevol modificació que es produïsca per als membres de l’Administració General de l’Estat “i que supose una millora en matèria de conciliació, permisos, llicències i qualsevol altre dret reconegut en aquest àmbit”.

És la segona vegada que el Ple de l’òrgan de govern dels jutges aplica el citat precepte per a equiparar la situació dels jutges i magistrats a la d’altres empleats públics. Ho va fer el passat 28 de febrer, també en relació amb el permís de paternitat, que va passar llavors de quatre a cinc setmanes en equiparar-se al previst en aquest moment en el Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic.

Les consideracions recollides en l’informe aprovat hui pel Ple estan d’acord amb els principis continguts en l’Informe del Grup de Treball sobre Protecció Social de la Carrera Judicial (que coordinen els vocals Concepción Sáez i Juan Martínez Moya), així com amb les conclusions que figuren en el document de síntesi sobre les propostes de reforma en matèria de protecció social de la Carrera Judicial, preses en consideració pel Ple el 26 de juliol de 2017.

PublicitatJuega Limpio Orihuela