València augmenta un 22,3% el pressupost de manteniment d’edificis municipals i escoles públiques

La Junta de Govern aprova este divendres el nou contracte, que incorpora nombroses clàusules tècniques, socials i mediambientals

La Junta de Govern Local aprovarà este divendres el nou contracte de manteniment i conservació dels edificis i instal·lacions municipals i suport a actes festius i institucionals de l’Ajuntament de València. El delegat de Govern Interior, Sergi Campillo, ha informat hui sobre les característiques del nou contracte, que incorpora novetats tècniques, socials i mediambientals.

La primera novetat és l’increment en un 22,3% del pressupost base de licitació del contracte, que passa de 5.733.047 euros del contracte anterior a 7.016.889,76 euros (més l’IVA), és a dir, creix des dels 6.764.996 euros de l’anterior als 8.490.436 euros previstos per al pròxim contracte, la qual cosa suposa un increment de 1.283.841,88€ anuals sobre el preu base de licitació.

El nou document tindrà una duració de 2 anys, amb un màxim de 3 pròrrogues anuals; i, tal com ha assenyalat el regidor Campillo, “s’ha previst també un import anual màxim de 400.000 euros per a actuacions puntuals que no superen un import de 40.000 euros”. El delegat ha defensat la necessitat de “donar un impuls econòmic al manteniment dels edificis públics, igual que s’ha fet amb el contracte de neteja, i especialment en el cas del manteniment dels col·legis públics, en defensa de l’excel·lència de l’educació pública”.

El regidor Campillo ha realitzat una comparativa dels imports mitjans de certificacions actuals, respecte a les dades del període 2013 i 2016, i ha destacat l’augment percentual, que supera el 17%. En el quadre adjunt es poden observar els increments pressupostaris desglossats:

El nou contracte introdueix a més nombroses modificacions relacionades amb la prestació del servici que no estaven previstos en el document anterior. És el cas, per exemple, de l’activitat de manteniment dels sistemes de vigilància (càmeres) de la Policia Local, o la realització de treballs de jardineria com podes i replantats, que no formaven part del contracte fins ara.

MANTENIMENT DELS SISTEMES AUDIOVISUALS DELS MUSEUS

Així mateix, ha destacat Campillo, formarà part del nou contracte el manteniment dels sistemes audiovisuals dels museus, un aspecte que fins ara no formava part del contracte de prestació del servici. En esta mateixa línia, una altra de les modificacions del contracte, que suposa un element d’innovació tecnològica, és la implementació de l’activitat mitjançant sistema remot de gestió telemàtica (amb dispositius tipus tauleta informàtica per als operaris i personal d’inspecció del servei).

També se suma un total de 3.000 hores anuals de mà d’obra per a treballs no contemplats; 1.500 hores anuals més d’ús d’equip de localització acústica de fuges d’aigua; i altres 1.500 hores anuals d’ús d’equip per a la inspecció de canonades i conductes mitjançant equip amb càmeres CCTV. També s’han incorporat al contracte conceptes que en l’últim contracte s’incloïen com a millores, i que són, sobretot, actes protocol·laris i festius (instal·lació de tanques, mudances i trasllats interiors, tractaments contra xilòfags, trasllat i manteniment de les Roques del Corpus, i instal·lació de megafonia per als actes de la festivitat de la Mare de Déu).

CLÀUSULES SOCIALS I MEDIAMBIENTALS

El nou contracte no solament presenta novetats tècniques, sinó que s’han inclòs també iniciatives de caràcter social i mediambiental. En el primer cas, s’assenyala en el text proposat que tots els vehicles lleugers i furgonetes emprats per l’adjudicatari per a l’execució del contracte hauran de disposar de l’etiqueta ambiental ECO i no podran tindre una antiguitat superior a 2 anys (vehicles com a camions o grues no podran tindre més de 4 anys).

Quant a les clàusules socials, s’estableix l’obligatòria subrogació de tot el personal, i l’obligació de no minorar unilateralment les condicions de treball en matèria de jornada i salari. A més, el 50% de les noves contractacions de personal que haja de realitzar l’empresa adjudicatària hauran de ser necessàriament de persones parades de llarga duració, majors de 45 anys, persones amb discapacitat o persones en situació d’exclusió social.

Publicitat