L’Església Parroquial de Santa Maria Magdalena de Vilafranca declarada Bé d’Interés Cultural

L'expedient es va iniciar per resolució de 4 de novembre de 2016

El Ple del Consell ha aprovat el decret pel qual es declara bé d’interés cultural, amb categoria de monument, l’església parroquial de Santa Maria Magdalena de Vilafranca a Castelló.

El decret estableix també la delimitació de l’entorn del bé i el règim de protecció, usos permesos i criteris d’intervenció. A més, s’assenyalen diversos béns de rellevància local situats en aquest entorn, com l’ajuntament gòtic, els palaus dels Brusca i dels Penyarroja, el forn gòtic i la llotja, i una casa amb portada renaixentista.

L’església de Santa Maria Magdalena és una important mostra arquitectònica, ja que és un dels primers exemples en terres castellonenques de la transició entre les formes tradicionals de construcció gòtica i el nou llenguatge renaixentista, a més d’incorporar en reformes posteriors nous elements propis del barroc, i posseir una gran riquesa en orfebreria gòtica i ornamentació eclesiàstica.

L’església, de planta rectangular amb quatre trams i capelles laterals, es va construir de nova planta sobre el solar que ocupava el vell tremp al centre de la població, junt amb la plaça Major. La construcció es va produir entre els anys 1567 i 1572. Projectada i iniciada per Pere Masseres, mestre d’obres, va ser conclosa per Ramon de Pertusa. Durant
els segles següents va ser objecte d’ampliacions per a adaptar-la les noves necessitats litúrgiques, com la construcció de noves capelles, i es va acabar definitivament amb l’obra de l’actual campanar, entre els anys 1908 i 1911.

Així mateix, el decret inclou una descripció del bé i una relació exhaustiva dels elements que la integren, és a dir, elements arquitectònics, béns ornamentals, retaules, pintures murals, reixes, fusteria i ebenisteria, campanes, escultures, orfebreria i joies.

Cal recordar que la tramitació de l’expedient es va iniciar per Resolució, de 4 de novembre de 2016, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i dónes d’aleshores s’ha seguit el procediment legalment previst, amb la sol·licitud dels informes requerits i de les al·legacions de les conselleries afectades, sense que s’haja presentat cap al·legació, però si els informes favorables de l’Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, del Consell Valencià de Cultura i de la Universitat Jaume I de Castelló.

ValenciàEspañol