L’Ajuntament de Gandia convoca una borsa de treball de psicòleg

L'Ajuntament de Gandia ha convocat una borsa de treball de psicòleg. Hi ha 20 dies naturals per a inscriure's i el termini finalitza el 22 de gener.

L’Ajuntament de Gandia ha convocat una borsa de treball de psicòleg. Hi ha 20 dies naturals per a inscriure’s i el termini finalitza el 22 de gener.
Les bases i la convocatòria per a la constitució de la borsa esmentada han estat aprovades per Decret número 2018-8067 Regidor de Govern Delegat de L’àrea d’Administració, Modernització i Govern Obert, de data 14 de desembre de 2018 i es publiquen a la pàgina web municipal i tauló d’anuncis.
Les sol·licituds s’han de presentar al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Gandia, o en la forma que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província de València, tauler d’Anuncis de l’Ajuntament i en la web municipal: www.gandia.org
S’ha d’acompanyar a la instància, el resguard acreditatiu de l’ingrés dels drets d’examen, per import de 25 euros. El pagament s’ha de fer efectiu mitjançant el compliment del model oficial d’autoliquidació que es troba a la pàgina web de l’Ajuntament i l’ingrés a qualsevol de les entitats col·laboradores de la recaptació municipal.
L’Ajuntament de Gandia ha facilitat aquest enllaç per a obtindre les bases de la borsa: http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=formInt&idForm=21&id=312

CatalanSpanish